’I sid­ste en­de

BT - - NYHEDER -

KRAEFTDOM tu­mor blev op­da­get i for­bin­del­se med, at hun den 18. sep­tem­ber blev ope­re­ret for akut tarms­lyng på Syd­ve­stjysk Sy­ge­hus i Es­b­jerg. Det ske­te ik­ke just uden kom­pli­ka­tio­ner, og det end­te med, at hun var ind­lagt i seks døgn og hav­de vold­somt ån­de­d­ra­ets­be­sva­er og smer­ter.

»Ved ope­ra­tio­nen fjer­ne­de man det styk­ke tarm, som for­vold­te tarms­lyng. Men da det blev un­der­søgt, vi­ste det sig, at der var kra­eft,« si­ger hun. Og til­fø­jer nøg­tern: »Med den her kra­eft­form vil jeg al­drig bli­ve ra­sk­meldt. Re­sten af mit liv skal jeg til scan­ning mel­lem hver tred­je og hver sjet­te må­ned alt af­ha­en­gig af, hvor­dan det ud­vik­ler sig. Og i sid­ste en­de vil jeg og­så dø af det. Men jeg hå­ber på, at jeg kan få 10-15 go­de år fra nu af. Når man som jeg snart er 50 og får at vi­de, at man er ramt af den her kra­eft­form, så skal man ik­ke for­ven­te me­re. Men jeg har alt­så ik­ke be­stilt ki­sten end­nu,« si­ger Char­lot­te Bøving med et ska­evt smil, der vi­ser, at hun på trods af den al­vor­li­ge di­ag­no­se i den grad sta­dig har hu­mør og over­skud i be­hold. Spred­ning i lym­feknu­der Og­så selv om hun så sent som i for­gårs fik at vi­de, at en scan­ning fra sid­ste uge vi­ser, at der er spred­ning til to lym­feknu­der. Men hun er op­ti­mist:

»Det go­de ved li­ge pra­e­cis den her slags tu­mor er, at de fle­ste kan fort­sa­et­te med at ha­ve et helt al­min­de­ligt liv. Med­min­dre tu­moren mu­te­rer, ud­vik­ler den sig me­get lang­somt - med min­dre end to pro­cent om året,« si­ger hun.

Char­lot­te Bøving har al­tid le­vet sundt og na­er­mest ek­stremt ak­tivt. Hun er tid­li­ge­re to gan­ge dansk me­ster i tri­at­lon - den så­kald­te iron­man - og der­til og­så nor­disk me­ster på den hal­ve di­stan­ce. Li­ge­som hun har spil­let hånd­bold på eli­te­plan i en lang ra­ek­ke dan­ske klub­ber.

På den pri­va­te front er den 49-åri­ge la­e­ge ka­e­re­ste med Per­nil­le, som har to te­e­na­ged­ren­ge. Og selv om der ik­ke al­tid er ti­mer nok i døg­net til alt det, hun ger­ne vil nå, bli­ver der som re­gel tid til en rask af­ten­tur i Var­de med de tre hunde - og de ik­ke fa­er­re end fem kat­te tris­sen­de bag­ef­ter. Ven­ter på ope­ra­tion Net­op nu går Char­lot­te Bøving og ven­ter på en ind­kal­del­se til ope­ra­tion på Rigs­ho­spi­ta­let. »Ri­get« og Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal er de to ste­der i Dan­mark, hvor kom­pe­ten­cer­ne er sam­let til at be­hand­le tarm­kra­eft. At den kend­te tv-la­e­ge har valgt Rigs­ho­spi­ta­let, skyl­des, at hun i for­vej­en bru­ger op mod en tred­je­del af sin tid i Kø­ben­havn i for­bin­del­se med tv-ar­bej­det, si­ne man­ge fored­rag og des­u­den har man­ge na­e­re ven­ner i ho­ved­sta­den.

»Jeg ved end­nu ik­ke, hvor­når jeg skal ope­re­res. Jeg hå­ber, det bli­ver in­den jul. Så pas­ser det og­så med al­le de ting, jeg skal nå i den kom­men­de tid,« som hun si­ger.

Char­lot­te Bøving med­gi­ver, at det kan vir­ke mod­sa­et­nings­fyldt, at net­op hun, som om no­gen le­ver sundt og aske­tisk, skal ram­mes af kra­eft. Hun har selv ef­ter­le­vet al­le de råd, hun gi­ver vi­de­re til si­ne pa­tien­ter og de del­ta­ge­re, som får om­lagt de­res livs­stil til det bed­re for rul­len­de ka­me­ra­er.

»Ind­til nu er mit liv gå­et den her vej,« si­ger hun og vi­ser med en slank høj­re hånd en sta­er­kt op­ad­gå­en­de kur­ve.

»Og nu sker det her så. Man kan si­ge, at det så­dan set ba­re be­kra­ef­ter det, jeg al­tid har sagt til mi­ne pa­tien­ter og til de folk, der kom­mer til mi­ne fored­rag: Nem­lig at selv om man le­ver sundt, så er dét i sig selv ik­ke no­gen ga­ran­ti for, at man ik­ke kan bli­ve ramt af al­vor­lig syg­dom.

En tred­je­del af al­le kra­eft­til­fa­el­de kun­ne va­e­re und­gå­et med en sund livs­stil. Der er nok ik­ke no­gen, der le­ver så sundt som mig. Al­li­ge­vel bli­ver jeg selv ramt. Men som jeg og­så si­ger til de kra­eft­pa­tien­ter, jeg rå­d­gi­ver her i kli­nik­ken: Husk at ny­de de go­de da­ge og fo­kusér på dem. For uan­set hvad der sker, så er der in­gen, der kan ta­ge en ene­ste af de go­de da­ge fra en. Det er og­så det prin­cip, jeg selv le­ver ef­ter. Og det har jeg da ta­enkt mig at bli­ve ved med.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.