Vo­res for­hold har få­et ny start

BT - - NYHEDER -

LYSPUNKT Der er som ud­gangs­punkt in­tet som helst po­si­tivt i at få stil­let en al­vor­lig kra­eft­di­ag­no­se. Men al­li­ge­vel kan det fø­re ting med sig, som iso­le­ret set er sa­er­de­les po­si­ti­ve. Så­le­des og­så for Char­lot­te Bøving, som i for­bin­del­se med, at hun i sep­tem­ber i før­ste om­gang blev ind­lagt på Syd­ve­stjysk Sy­ge­hus med akut tarms­lyng, på det per­son­li­ge plan fik al den hja­elp og støt­te, hun kun­ne ta­en­ke sig, da hun hav­de al­ler­mest brug for det.

På det tids­punkt var hun og ka­e­re­sten Per­nil­le gå­et fra hin­an­den, men de hav­de sta­dig en god og ta­et re­la­tion.

Og det, der ske­te på sy­ge­hu­set, hvor de hav­de fi­re he­le døgn sam­men, gjor­de, at en mas­se ting blev talt igen­nem og sat i per­spek­tiv. Og det tid­li­ge­re par kom frem til, at de ik­ke hav­de lyst til at und­va­e­re hin­an­den. Så nu er de igen et par.

»Det er fi­re må­ne­der si­den, vi be­slut­te­de os for at gå fra hin­an­den. Men det her for­løb har gjort, at vi har fun­det sam­men igen. Per­nil­le kør­te mig til sy­ge­hu­set den­gang i sep­tem­ber, og på det tids­punkt hav­de jeg det så dår­ligt, at hun sim­pelt­hen ik­ke tur­de at ta­ge der­fra. Så hun blev der. Og så har tin­ge­ne ud­vik­let sig der­fra igen. Så på den må­de har det her be­stemt og­så ført no­get godt med sig,« si­ger tv-la­e­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.