Ki­ne­ser vil kø­be Hol­lywood

BT - - NYHEDER -

rin­ger no­gen klok­ke hos bi­o­gr­af­ga­en­ge­re, er han me­re end vel­kendt blandt Hol­lywoods for­ret­nings­ma­end og sku­e­spil­le­re. Be­gyn­der med film­sel­ska­ber­ne I lø­bet af de se­ne­ste fi­re år har han haft travlt med at in­ve­ste­re. Og han har in­gen in­ten­tio­ner om at stop­pe, før al­le seks sto­re film­sel­ska­ber i Hol­lywood er hans.

»Jeg kan li­ge så godt be­gyn­de der, hvor det er mu­ligt for mig, f.eks. in­ve­ste­rin­ger i de seks stør­ste sel­ska­ber. Der­fra vil vi fort­sa­et­te med at ar­bej­de mod even­tu­el­le over­ta­gel­ser,« si­ger Wang Ji­an­lin til The Hol­lywood Repor­ter.

Til for­må­let har ki­ne­se­ren stif­tet en in­ve­ste­rings­fond, der grad­vist skal op­kø­be film­sel­ska­ber­ne 20th Cen­tury Fox, Co­lum­bia Pi­c­tu­res, Pa­ra­mo­unt Pi­c­tu­res, Uni­ver­sal Stu­dios, War­ner Bros. og Uni­ted Ar­ti­sts, som til­sam­men står for na­e­sten al film­pro­duk­tion i Hol­lywood.

Si­den 62-åri­ge Wang Ji­an­lin i 2012 køb­te den nor­da­me­ri­kan­ske bi­o­graf­ka­e­de AMC En­tertain­ment for 17,4 mia. kr., har han ta­get bid ef­ter bid af un­der­hold­nings­in­du­stri­en. Si­den fulg­te kø­bet af film­sel­ska­bet Le­gen­dary En­tertain­ment til 23,5 mia. kr., der­na­est for­ly­stel­ses­par­ker og så en ra­ek­ke virk­som­he­der til mar­keds­fø­ring, di­stri­bu­tion og pro­duk­tion af mer­chan­di­se. Ki­ne­sisk film­biks til 55 mia. kr. I øje­blik­ket er de sid­ste brik­ker ved at fal­de på plads i ki­ne­se­rens op­køb af Di­ck Clark Pro­ductions til 6,7 mia. kr., og så er hans byg­ge­ri af ver­dens stør­ste film­sel­skab, der kom­mer til Jeg kan li­ge så godt be­gyn­de der, hvor det er mu­ligt for mig, f.eks. in­ve­ste­rin­ger i de seks stør­ste sel­ska­ber at lig­ge på Ki­nas nor­døst­li­ge kyst, og­så godt i gang. Pri­sen? 55,1 mia. kr.

Si­den 2010 har det va­e­ret et punkt på den ki­ne­si­ske re­ge­rings dags­or­den at ud­bre­de den ki­ne­si­ske kultur i ver­den.

Wang Ji­an­lin, der pri­ma­ert har op­byg­get sin gi­gan­ti­ske for­mue gen­nem sin di­rek­tørstil­ling hos ejen­doms­virk­som­he­den Da­li­an Wan­da Group, har tid­li­ge­re ud­talt, at han med si­ne over­ta­gel­ser vil styr­ke Ki­nas stem­me i ver­den. Si­den har han skru­et ned for re­to­rik­ken og be­teg­ner nu sit for­ret­nings­e­ven­tyr som kom­merci­elt. Fra mao-sol­dat til mil­li­ar­da­er Wang Ji­an­lin blev født i 1954 i Ki­nas Si­chu­an-provins. Beg­ge hans fora­el­dre tjen­te som sol­da­ter i Mao Tse­dungs rø­de ha­er, hvor han og­så selv kom til at tje­ne, ef­ter han som 16-årig fa­er­dig­gjor­de sin sko­le­gang.

I dag skøn­ner ki­ne­se­ren sin per­son­li­ge for­mue til 220 mia. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.