Om igen, Met­te

BT - - NYHEDER -

ge­re skul­le ha­ve de­res mu­li­ge res­sour­cer grun­digt vur­de­ret i et in­di­vi­du­elt for­løb, før de blev par­ke­ret på pas­siv for­sør­gel­se.

En del af af­ta­len om re­for­mer­ne var, at de skul­le eva­lu­e­res i 2017. Og det er for­ligs­par­ti­er­ne So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, Ven­stre, SF, De Ra­di­ka­le, De Kon­ser­va­ti­ve og Li­be­ral Al­li­an­ce al­le­re­de gå­et i gang med i dis­se uger.

Ra­ed­sel­s­ek­semp­ler­ne med sy­ge, der er tvun­get ud i så­kald­te res­sour­ce­for­løb, har gjort ind­tryk – og­så hos man­ge borg­me­stre.

Faxes borg­me­ster Knud Erik Han­sen (S):

»Der er brug for et ef­ter­syn. Vi har ik­ke helt så grel­le ek­semp­ler som an­dre ste­der i lan­det, men res­sour­ce­for­lø­be­ne er alt for lan­ge. Det bur­de kun­ne af­kla­res hur­ti­ge­re, f.eks. i lø­bet af et halvt år. Men det kra­e­ver, at loven aen­dres, så mo­del­ler­ne ik­ke er så sti­ve, og så so­ci­al­rå­d­gi­ver­ne og­så får lov at bru­ge de­res al­min­de­li­ge sun­de for­nuft.«

I Her­lev pe­ger borg­me­ster Tho­mas Gyl­dal (S) på, at der ik­ke grund

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.