REMMER

BT - - NYHEDER -

Ankla­ger kra­e­ver Per Ing­dal Rol­le: Ud­gi­ver­di­rek­tør i Al­ler Me­dia og kon­sti­tu­e­ret che­fre­dak­tør på Se og Hør i pe­ri­o­den mel­lem Qvortrup og Hen­nings­en. Kon­se­kvens: Frem­ryk­ke­de først sin bar­sel og for­lod se­ne­re sin stil­ling. I dag: Har stif­tet fir­ma­et My Daily Spa­ce ApS, der skal ud­vik­le me­di­e­p­lat­for­me. Skyld: Na­eg­ter sig skyl­dig. Ankla­ger kra­e­ver Kas­per Kop­ping Rol­le: Jour­na­list. Hav­de sam­men med sin da­va­e­ren­de kol­le­ga Ken B. Ras­mus­sen kon­tak­ten til den hem­me­li­ge kre­dit­kort­kil­de. Skrev den før­ste hi­sto­rie på bag­grund af kre­dit­kor­top­lys­nin­ger fra tys-tys-kil­den i 2008. Kon­se­kvens: Fy­ret 27. ju­ni 2014. I dag: Er iføl­ge sin Lin­ke­din-pro l ar­bejds­sø­gen­de. Skyld: Na­eg­ter sig skyl­dig. Ankla­ger kra­e­ver Ken B. Ras­mus­sen Rol­le: Jour­na­list på Se og Hør frem til 2011. Hav­de i fle­re år sam­men med Kas­per Kop­ping kon­tak­ten til den hem­me­li­ge kre­dit­kort­kil­de. Skrev bo­gen ’Li­vet, det for­ban­de­de’. Kon­se­kvens: Var ik­ke i job, da han ud­gav ’ Li­vet, det for­ban­de­de’. I dag: Har la­vet ra­dioud­sen­del­ser på Ra­dio24­syv og har en blog på bt.dk. Skyld: Na­eg­ter sig skyl­dig. Ankla­ger kra­e­ver Pe­ter Bo Hen­rik­sen, Tys-tys-kil­den Rol­le: It-spe­ci­a­list. An­sat i IBM, mens IBM stod for drif­ten af be­ta­lings­sy­ste­mer­ne i PBS. For­sy­ne­de iføl­ge an­kla­ge­skrif­tet Se og Hør med op­lys­nin­ger om kend­tes kre­dit­kort-transak­tio­ner. Kon­se­kvens: Blev hjem­sendt fra sit job som kon­su­lent for Nor­dea. I dag: Ukendt. Skyld: Er­ken­der ’nog­le fak­ti­ske for­hold’, men na­eg­ter sig skyl­dig.

1,5-2 års ube­tin­get fa­engsel til ud­gi­ver­di­rek­tør i Al­ler Me­dia Per Ing­dal

8-10 må­ne­ders be­tin­get fa­engsel til jour­na­list Kas­per Kop­ping

8-10 må­ne­der be­tin­get fa­engsel til jour­na­list Kenn B. Ras­mus­sen

3 års ube­tin­get fa­engsel til Pe­ter Bo Hen­rik­sen, ali­as tys-tys-kil­den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.