Dan­sker idømt mil­li­onbø­de ef­ter to år i thai­fa­engsel

BT - - NYHEDER -

En nord­jysk mand skal be­ta­le 6,5 mio. kr. i bø­de for moms­svin­del, som blev be­gå­et helt til­ba­ge i be­gyn­del­sen af 00er­ne.

Da sa­gen be­gynd­te at rul­le, blev han ef­ter­lyst og an­holdt i Thailand i 2014, hvor han end­te med at sid­de i fa­engsel i to år, før han blev løsladt og sendt til Dan­mark.

An­kla­ge­ren i sa­gen, David Sch­midt Hvel­plund, hav­de kra­e­vet, at man­den fik en til­la­egs­straf i et dansk fa­engsel. Men det valg­te Ret­ten i Hjør­ring at la­de ham slip­pe for.

Thailand­ske myn­dig­he­der vil­le i før­ste om­gang ik­ke ud­le­ve­re Pe­ter Jen­sen på grund af nog­le ver­se­ren­de sa­ger i Thailand.

Nord­jy­ske Stift­s­ti­den­de har tid­li­ge­re for­talt, at han blev idømt 18 må­ne­ders fa­engsel i Thailand på grund af ga­eld, som var op­stå­et, net­op for­di Pe­ter Jen­sen sad i fa­engsel.

Han blev i går dømt for at ha­ve snydt med skat og moms i sin gulvla­eg­ger­virk­som­hed.

Iføl­ge ankla­ger David Sch­midt Hvel­plund er­kend­te for­ret­nings­man­den de fle­ste for­hold i sa­gen.

Kan Pe­ter Jen­sen ik­ke be­ta­le bø­den, skal han i fa­engsel i 60 da­ge. Han har tid­li­ge­re for­talt om sit fa­engsels­op­hold, at der var 374 men­ne­sker på 200 kva­drat­me­ter, og at de sov på gul­vet som sar­di­ner i en då­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.