SEX SA­EL­GER – ik­ke la­eng

BT - - NYHEDER -

OPHØRSUDSALG En top­løs Mo­na Lisa, va­er­ker af den fran­ske teg­ne­se­ri­e­for­fat­ter Ge­or­ges Wol­in­ski og hund­re­de­vis af pe­nis­ser i for­skel­li­ge far­ver, for­mer og stør­rel­ser er, hvad man bl.a. vil kun­ne by­de på, når Pa­ris’ Mu­se­um for Ero­tik sa­el­ger ud af sin sam­ling. Det er auk­tions­hu­set Cor­net­te de Saint Cyr, der står for at skul­le af­sa­et­te mu­se­ets knap 650 ero­ti­ske kunstva­er­ker og ar­te­fak­ter fra he­le ver­den på søn­dag.

I 19 år har mu­se­et haft adres­se i Pa­ris’ Pi­gal­le-kvar­ter, der og­så er kendt som by­ens så­kald­te ’red light di­stri­ct’. Med sin sam­ling af ar­ka­e­o­lo­gi­ske fund og ero­tisk kunst er for­skel­li­ge kul­tu­rer og re­li­gio­ners for­hold til sex og fer­ti­li­tet gen­nem ti­den ble­vet skil­dret, si­den dø­re­ne gik op for før­ste gang i novem­ber 1997.

I ok­to­ber gik den så ik­ke la­en­ge­re, og mu­se­et måt­te luk­ke på grund af fal­den­de be­søgstal. Hå­ber ik­ke, vi glem­mer det Ved at bortauk­tio­ne­re sam­lin­gen hå­ber in­de­ha­ver­ne Jo Kha­li­fa og Alain Plu­mey, at in­teres­sen i men­ne­skets seksu­el­le drif­ter ik­ke for-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.