J-dag: Du skal ik­ke va­e­re for py­n­tet i dis­se da­ge

BT - - NYHEDER -

Når årets ju­leøl tra­di­tio­nen tro lan­ce­res på J-dag, som i år er i dag fre­dag 4. novem­ber, bli­ver der ind­ta­get mas­ser af al­ko­hol.

Der­for har po­li­ti­et igen i år en må­l­ret­tet ind­sats mod spi­ri­tus­kør­sel i dis­se da­ge.

»Po­li­ti­et vil va­e­re syn­lig på ve­je rundt om i he­le lan­det i da­ge­ne om­kring J-dag, og ud­over spi­ri­tuspå­virk­ning vil vi og­så kon­trol­le­re, om bi­li­ster­ne er på­vir­ke­de af narko­ti­ka el­ler me­di­cin,« si­ger Erik Terp Jen­sen, cen­ter­chef i Rigs­po­li­tiets Na­tio­na­le Fa­erds­els­cen­ter.

Sid­ste år blev 37 bi­li­ster ta­get med for me­get al­ko­hol i blo­det i for­bin­del­se med kon­trol­len om­kring J-dag. Des­u­den blev seks ta­get for at kø­re på­vir­ket af narko el­ler me­di­cin.

Erik Jen­sen op­for­drer til, at man, al­le­re­de in­den fe­sten be­gyn­der, af­ta­ler, hvem der kø­rer hjem, el­ler la­der bi­len stå og ta­ger bus el­ler taxi hjem.

Al­ko­hol fyl­der nem­lig sta­dig i sta­ti­stik­ken for dødsu­lyk­ker i tra­fik­ken.

Når ju­le­frokost­ti­den be­gyn­der i de­cem­ber vil po­li­ti­et la­ve en

lig­nen­de ind­sats.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.