’ ’

BT - - DEBAT -

sav­ne Mar­gret­he Ves­ta­ger i dag, er Ves­ta­ger i dansk po­li­tik? det for­di, man kan sav­ne po­li­ti­ke­re, som vi­ser det Ja, på sam­me må­de, som man kan sav­ne mi­gra­e­ne. le­der­skab, der skal til for at tra­ef­fe be­slut­nin­ger, som Hun kla­rer det glim­ren­de som EU-kom­mis­sa­er. Men er sva­e­re at stå på mål for. Og der må man jo si ge, at jeg sy­nes i øv­rigt, hun skul­le bli­ve ne­de i EU. Jeg har det her ef­ter­år, når det ga­el­der om at få op­le­vet hen­de stå i spid­sen for par­ti­et

Det er tin­ge­ne gen­nem­ført i blå blok, vi­ser, for dem med de hø­je­ste ud­dan­nel­ser,

nem­me­re at vi mang­ler en ty­pe som Ves­ta­ger, hø­je­ste løn­nin­ger og de fe­de­ste job. der kan ek­se­kve­re be­slut­nin­ger. Jeg Det er dem, der le­ver på solsi­den. De

at få en sten til at sy­nes egent­lig, al­le i blå blok bur­de men­ne­sker skal og­så ha­ve et par­ti at age­re me­re som hen­de. Man kan stem­me på, så de kan stem­me på De

gra­e­de, end det er si­ge, at An­ders Samu­el­sen er den, der Ra­di­ka­le. Og jeg har gen­nem åre­ne lig­ner Mar­gret­he Ves­ta­ger mest, for­di er få Mar­gret­he op­le­vet, hvor hår­de de er at ha­ve med han tør stå fast. Men det ser ud til, at at gø­re, når det kom­mer til at va­re­ta­ge

Ves­ta­ger til at det er kørt en gang for langt. Ves­ta­ger in­ter­es­ser for al­min­de­li­ge lø­n­ar­bej­de­re. kun­ne nok in­si­ste­re på at få si­ne ting vi­se for­stå­el­se igen­nem, men her ser det ud til at va­e­re ble­vet li­ge fir­kan­tet nok for Samu­el­sen.

NÅR MAN KAN

ting. Dels hav­de hun stør­re par­la­men­ta­risk styr­ke. Men nog­le af hen­des kva­li­te­ter var, at hun vil­le sa­et­te li­vet på spil for re­for­mer og var vil­lig til at ta­ge ta­e­ske­ne. Og det er jo den vil­je, der skal til for at ha­e­ve pen­sions­al­de­ren med et halvt år, for­di man vil nog­le be­stem­te ting. Og det mag­te­de hun. Og det er det, der står til­ba­ge. Nu ta­ler man me­get om po­li­ti­ske hånd­va­er­ke­re, og hun var fak­tisk en dyg­tig po­li­tisk hånd­va­er­ker.

VES­TA­GER EVNEDE TO SAV­NER JEG MAR­GRET­HE

spe­ci­elt Mar­gret­he Ves­ta­ger ud­vi­ste over for ar­bejds­lø­se, står vist mejs­let i de fle­stes hukom­mel­se. Det var ik­ke til at pres­se en for­stå­el­se ud af hen­de for, at folk på bun­den af ar­bejds­mar­ke­det og kan­ten af sam­fun­det er hårdt spa­endt for. Det er nem­me­re at få en sten til at gra­e­de, end det er at få hen­de til at vi­se for­stå­el­se for, at de men­ne­sker har det sva­ert. Og det var i høj grad på grund af den sociale blind­hed og den mang­len­de for­stå­el­se for, at po­li­tik ik­ke kun er rå magt­po­li­tik, at pro­jek­tet med os i re­ge­rin­gen ram­te et is­b­jerg.

DEN ARROGANCE, SOM

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.