Hol­lywood-na­e­ser det sto­re hit i Iran

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Ho­ved­sta­den er en travl by som så man­ge an­dre, men det, man la­eg­ger ma­er­ke til, når man går i Te­he­rans ga­der, er, at fle­re af de til­da­ek­ke­de kvin­der ba­e­rer et lil­le pla­ster på na­e­sen. Kvin­der­ne har få­et fo­re­ta­get en ope­ra­tion.

HVAD ER PRO­BLE­MET? På glo­balt plan er skøn­heds­kra­ve­ne ble­vet me­re og me­re uni­for­me for bå­de kvin­der og ma­end

KVIN­DER­NE FÅR KORRIGERET na­e­ser­ne, for­di de ger­ne vil lig­ne de­res fo­re­truk­ne Hol­lywood-stjer­ner. Man­ge går med pla­stret la­en­ge ef­ter ope­ra­tio­nen for at skil­te med det. Det er der åben­bart pre­sti­ge i. At an­skaf­fe sig et Hol­lywood doll-face er hø­je­ste mo­de her i lan­det, og jeg har la­det mig forta­el­le, at kvin­der helt ned til 14-års al­de­ren bli­ver ope­re­ret for at få det ef­ter­trag­te­de look. Nog­le iran­ske ma­end har få­et fo­re­ta­get en så­dan na­e­se­o­pe­ra­tion, men det er først og frem­mest stor­by­kvin­der i den gif­te­mod­ne al­der, der la­eg­ger sig un­der kni­ven.

Iføl­ge en ve­st­lig diplo­mat, som jeg har talt med om fa­eno­me­net, bli­ver der fo­re­ta­get 200.000 na­e­se­o­pe­ra­tio­ner år­ligt, og Te­he­ran er ble­vet kå­ret til na­e­se­o­pe­ra­tio­ner­nes ho­ved­stad. Det ha­ev­des, at der bli­ver ope­re­ret fle­re na­e­ser i Iran end i he­le USA. En ope­ra­tion ko­ster, hvad der sva­rer til fem-seks gan­ge en må­nedsløn, så der er vir­ke­lig man­ge pen­ge i om­løb. TA­LER VI PLASTIKKIRURGI i Mel­le­mø­sten, er Li­ba­non bryster­nes ho­ved­stad, men i Iran er det alt­så na­e­ser­ne, der er i cen­trum. Hvor­for, kan man så spør­ge sig selv? Det hand­ler slet og ret om min­dre­va­erd. Man­ge iran­ske kvin­der sy­nes, de har for sto­re na­e­ser. Et fler­tal af kvin­der­ne, der får fo­re­ta­get na­e­se­o­pe­ra­tio­ner, er ik­ke gift. An­sig­tet er det ene­ste, man som kvin­de kan vi­se frem, når man be­va­e­ger sig ud i of­fent­lig­he­den, og der­for vil man ger­ne frem­stå så per­fekt som mu­ligt. Vi må hu­ske på, at Iran er et pra­e­stesty­re, og at kvin­der­ne går til­da­ek­ke­de på ga­den. Man kan der­for ik­ke gø­re no­get ek­stra ud af fri­su­ren el­ler frem­ha­e­ve fi­gu­ren med en smart kjo­le. Der­for bli­ver an­sig­tet et me­get vig­tigt til­tra­ek­nings­mid­del. Selv­om man­ge og­så får sprøjtet fyl­de ind i la­e­ber­ne, er det na­e­ser­ne, som er i fo­kus. IRAN­SKE ME­DI­ER TA­LER om na­e­se­fa­eno­met som et pro­blem, for­di man­ge la­ver en for­ret­ning ud af det uden at ha­ve den au­to­ri­se­re­de li­cens til at fo­re­ta­ge den ty­pe ope­ra­tio­ner. Na­ser Kha­der, I Te­he­ran er der 160 re­gi­stre­re­de la­e­ger, som har den ret­te au­to­ri­sa­tion og 7.000 uden au­to­ri­sa­tion. Det har be­ty­det, at rig­tig man­ge ira­ne­re ik­ke har få­et det re­sul­tat, de hav­de hå­bet på. El­ler er ble­vet di­rek­te fejl­o­pe­re­ret. Det vi­ser sig da og­så, at 30 pro­cent af al­le na­e­se­o­pe­re­re­de er util­fred­se med re­sul­ta­tet. Ud­over sel­ve det kos­me­ti­ske, hvor na­e­sen kan en­de med at bli­ve de­form, kan en fejl­o­pe­ra­tion og­så øde­la­eg­ge luft­ve­je­ne. Man kan des­u­den få pro­ble­mer med lug­tesan­sen el­ler ge­ner om vin­te­r­en. MEN PÅ TRODS af de ri­si­ci vil et stort an­tal ira­ne­re hel­le­re spa­re op i åre­vis og ta­ge chan­cen end at gå rundt med en stor na­e­se. Ef­ter min me­ning har de iran­ske kvin­der ik­ke stør­re na­e­ser end så man­ge an­dre, og jeg sy­nes, det er aer­ger­ligt, at så man­ge går rundt og ser ens ud. Det­te ga­el­der na­tur­lig­vis ik­ke kun for Iran. På glo­balt plan er skøn­heds­kra­ve­ne ble­vet me­re og me­re uni­for­me for bå­de kvin­der og ma­end. Er det ik­ke na­e­ser, så er det bryster el­ler bal­der, sto­re mus­k­ler, fa­ste ma­ver og ure­a­li­sti­ske for­vent­nin­ger til ens kom­men­de part­ner. Ryn­ker er helt ude i ham­pen. Er det ik­ke lidt ke­de­ligt?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.