Do­nald Trumps ef­fek­ti­ve vå­ben

BT - - NYHEDER -

SLUT­SPURT som i Ro­che­ster til at stem­me på sin far. Og det er Ivanka, som man­ge eks­per­ter spår vil få en frem­tra­e­den­de po­si­tion i en even­tu­el ’Pra­esi­dent Trump-ad­mi­ni­stra­tion’. No­get hun selv har af­vist.

Hjem­me i luksus­lej­lig­he­den på Park Ave­nue i New York op­dra­ger Ivanka Trump si­ne tre børn sam­men med ae­g­te­man­den, in­ve­ste­rings­eks­pert Ja­red Kus­h­ner. Top­le­der i fars fir­ma Ivanka Trump er og­så ’Execu­ti­ve Vi­ce Presi­dent’ i sin fars mil­li­ard­fir­ma ’The Trump Or­ga­niza­tion’.

I man­ges øj­ne er Ivanka Trump må­ske Do­nald Trumps mest suc­ces­ful­de ’pro­jekt’ og der­for og­så fa­de­rens mest ef­fek­ti­ve vå­ben.

Selv Hil­lary Cl­in­ton frem­ha­e­ve­de un­der den tred­je tv-de­bat Ivanka Trump, som ’det, hun be­un­drer mest ved Do­nald Trump’. Trumps dat­ter er for øv­rigt ve­nin­de med Bill og Hil­lary Cl­in­tons dat­ter Chel­sea.

Og i den lil­le su­i­te i Ro­che­ster, hvor der er plads til godt 60 til­hø­re­re, vil be­gej­strin­gen da hel­ler in­gen en­de ta­ge.

»Hil­lary Cl­in­ton kun­ne la­e­re en ting el­ler to om tro­va­er­dig­hed og moral af Ivanka. Hun er fan­ta­stisk,« si­ger Pam Me­er, der er sam­men med sin ve­nin­de Lynn Sag­i­naw.

»Ivanka har sim­pelt­hen så me­get stil. Hun min­der mig om Ja­cque­li­ne Ken­ne­dy – ba­re re­pu­bli­kansk,« si­ger pen­sio­ni­sten Char­les Al­li­ster.

Li­ge si­den midt-80’er­ne har bil­sta­ten Mi­chi­gan stemt de­mo­kra­tisk, så nyhe­den om, at Do­nald Trump nu fø­rer med én pro­cent­po­int over Cl­in­ton sen­der bøl­ger af lyk­ke igen­nem den velkla­ed­te, vel­duf­ten­de og mor­gen­fri­ske for­sam­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.