Til­ba­ge

BT - - KULTUR -

dom­skul­tu­ren i 90er­ne,« si­ger Pe­ter Schepe­lern.

Sce­nen, hvor ho­ved­per­so­nen Mark Ren­ton sprin­ger på ho­ve­d­et ned i et møg­be­skidt lo­kum og kom­mer op igen med en ju­vel i hån­den, op­sum­me­rer fil­mens bud­skab me­get godt, ly­der det fra film­ken­de­ren.

»Uan­set hvor me­get møg stof­mis­bru­ge­re må stå igen­nem, er der no­get godt på den an­den si­de, hvis ba­re man ka­em­per. Det, tror jeg og­så, er fil­mens bud­skab,« si­ger Pe­ter Schepe­lern.

Den hård­kog­te ung­dom­skul­tur med stof­mis­brug og kri­mi­na­li­tet er og­så ble­vet po­rtra­et­te­ret på det dan­ske la­er­red. Se­ne­st med Ole Chri­sti­an Mad­sens film ’Nord­kraft’ fra 2005, der i grove tra­ek min­der om ’Train­s­pot­ting’, da den iføl­ge Pe­ter Schepe­lern og­så vi­ser stof­mis­bru­gers hver­dag, der til ti­der kan va­e­re en kamp for ba­re at over­le­ve. Po­pu­la­ert so­und­tra­ck Det var ik­ke ba­re fil­men, der op­nå­e­de kult­sta­tus i 1990er­ne. Og­så fil­mens so­und­tra­ck blev po­pu­la­ert, og den pla­ce­re­de sig helt i top­pen på li­sten over de bed­ste filmso­und­tra­cks no­gen­sin­de. Det ame­ri­kan­ske ma­ga­sin En­tertain­ment We­e­kly har så­le­des so­und­tra­ck­et på en 17. plads på sin top 100-li­ste.

Det er le­gen­da­ri­ske kunst­ne­re som Ig­gy Pop (’Lust for li­fe’), Blur og Pulp, som bl.a. le­ve­rer mu­sik­ken.

’T2 - Train­s­pot­ting’ bli­ver in­stru­e­ret af Dan­ny Boy­le, der og­så svang takt­stok­ken un­der den før­ste film. Den ven­tes at ram­me de dan­ske bi­o­gra­fer den 2. marts 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.