Be­tjen­te ska­end­tes in­ter­nt om jagt på Ti­bet-flag

BT - - NYHEDER -

TI­BET-SAG Po­li­ti­folk var in­ter­nt ue­ni­ge om jag­ten på ti­be­tan­ske flag, in­den den ki­ne­si­ske pra­esi­dent kom på be­søg i ju­ni 2012. Ved en bri­e­fing om ak­tio­nen me­ner en po­li­ti­as­si­stent, at det blev sagt, at be­slut­nin­gen var ta­get ’hø­je­re op­pe’ - og hun op­fat­te­de det så­dan, at or­dren kom fra et mi­ni­ste­ri­um.

Men det kan den po­li­ti­le­der, der stod for bri­e­fin­gen, ik­ke hu­ske no­get om, da han i går blev ud­s­purgt i Ti­bet-kom­mis­sio­nen.

»Vi har haft en op­he­det me­nings­ud­veks­ling,« er­ken­der Bjar­ke Al­berts, der nu er fun­ge­ren­de vi­cepo­li­ti­in­spek­tør.

»Jeg erin­drer ik­ke at ha­ve sagt ’hø­je­re op­pe’,« til­fø­jer han.

Den­gang i 2012 var fle­re po­li­ti­folk an­gi­ve­ligt kri­ti­ske over for den or­dre, de fik om at fra­ta­ge de­mon­stran­ter ti­be­tan­ske flag. En grup­pe­fø­rer har for­talt, at han vil­le vi­de, hvor der var hjem­mel til ind­gre­bet .

Og sva­ret var, at ’det si­ger Claus Hjelm Ol­sen’,« har grup­pe­fø­re­ren for­talt til Den Uaf­ha­en­gi­ge Po­li­tik­la­ge­myn­dig­hed.

»Det kan godt pas­se, at jeg har hen­vist til, hvad Claus Hjelm Ol­sen har sagt,« for­kla­rer Bjar­ke Al­berts i kom­mis­sio­nen.

Claus Hjelm Ol­sen var den cen­tra­le ope­ra­ti­ve le­der af ind­sat­sen ved stats­be­sø­get. I går kun­ne Bjar­ke Al­berts imid­ler­tid ik­ke hu­ske det­te. Og han kun­ne hel­ler ik­ke hu­ske or­dret at ha­ve sagt til de cir­ka 70 be­tjen­te, at de skul­le gå ef­ter ti­be­tan­ske flag. Til­sy­ne­la­den­de var dan­ske po­li­ti­folk un­der sta­er­kt pres af ki­ne­si­ske sik­ker­heds­vag­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.