Top­mo­del end­te i dyb de­pres­sion ef­ter brud

BT - - TV/RADIO -

SKILS­MIS­SE Trods løf­ter om ’til dø­den os skil­ler’ end­te ae­g­te­ska­bet mel­lem Miran­da Kerr og Or­lan­do Bloom lang tid før det. Vi­cto­ria’s Secret-stjer­nen mød­te ’Pira­tes of the Ca­ri­b­be­an’-sku­e­spil­le­ren i 2007, og ef­ter tre års for­hold for­lo­ve­de par­ret sig og blev gift må­ne­den ef­ter ved et som­mer­bryl­lup i 2010.

Ef­ter tre års ae­g­te­skab køl­ne­des ka­er­lig­he­den dog, og Hol­lywood­par­ret

VEJ­RET I DAG

be­kendt­gjor­de, at de skul­le skil­les i ef­ter­å­ret 2013.

Br­ud­det tog så hårdt på mo­del­len, at det ud­for­dre­de he­le hen­des per­son­lig­hed. Det forta­el­ler hun nu i et åben­hjer­tigt in­ter­view med den ca­na­di­ske ud­ga­ve af mo­de­ma­ga­si­net El­le.

»Da Or­lan­do og jeg blev se­pa­re­ret, hav­ne­de jeg fak­tisk i en vir­ke­lig dyb de­pres­sion.

Jeg har før­hen al­drig for­stå­et dyb­den af den fø­lel­se el­ler vir­ke­lig­he­den i den, for­di jeg af na­tur er en me­get glad per­son,« for­kla­rer den au­stral­ske su­per­stjer­ne, der har søn­nen Flynn på fem år med Bloom. Ka­em­pe­de sig ud af mør­ket Den 33-åri­ge un­der­tøjs­mo­del ka­em­pe­de sig til sidst ud af mør­ket, men det kra­e­ve­de selvransa­gel­se.

Det råd gi­ver hun nu vi­de­re til an­dre, der sid­der fast­låst i sam­me si­tu­a­tion, som hun gjor­de for tre år si­den.

»Jeg le­ver ef­ter den fi­lo­so­fi, at vi skal va­e­re li­ge­som pile­tra­e­er – folk tror, at ege­tra­e­er er det sta­er­ke­ste i en storm, men det er fak­tisk pile­tra­e­er,

SOLEN I DAG MÅ­NEN I DAG

for­di de er me­get, me­get flek­sib­le.

En­hver tan­ke, du har, på­vir­ker din vir­ke­lig­hed, og det er kun dig selv, der kan kon­trol­le­re sin­det. Al­le sva­re­ne lig­ger dybt in­de i dig selv. Sid ned for dig selv, tra­ek vej­ret dybt og kom i kon­takt med dit in­dre, rå­der su­per­model­len.

I dag har bå­de Miran­da Kerr og Or­lan­do Bloom fun­det ka­er­lig­he­den på ny. Kerr er for­lo­vet med den 26-åri­ge mil­li­ar­da­er og Snap­chat­stif­ter Evan Spie­gel, mens Bloom dan­ner par med san­ge­ren Katy Per­ry. Folk tror, at ege­tra­e­er er det sta­er­ke­ste i en storm, men det er fak­tisk pile­tra­e­er, for­di de er me­get, me­get flek­sib­le

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.