LØRDAGENS FILM

BT - - TV-GUIDE -

Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2008.

Bud bru­ger helst sin tid på at drik­ke øl. Han er li­geg­lad med po­li­tik, så hans 12-åri­ge dat­ter sni­ger sig til at stem­me for ham ved pra­esi­dentval­get. Men stem­men bli­ver ik­ke re­gi­stre­ret, så Bud får lov til at stem­me igen. Til­fa­el­det vil, at der er dødt løb mel­lem de to kan­di­da­ter. Det er med an­dre ord Bud, der af­gør, hvem der bli­ver USA's na­e­ste pra­esi­dent. Og plud­se­lig bli­ver han en me­get om­bej­let mand. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Jos­hua Mi­cha­el Stern. DR2 kl. 16.20 Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2005.

Per­cy og Ma­rilyn er lyk­ke­ligt gift. Nu plan­la­eg­ger de at gø­re det igen. Dat­te­ren, The­resa duk­ker op for at in­tro­du­ce­re sin ka­e­re­ste, Si­mon for fora­el­dre­ne. Hvad fora­el­dre­ne ik­ke ved er, at The­resa og Si­mon har ta­enkt sig at an­non­ce­re de­res ae­g­te­skabs­pla­ner un­der be­sø­get. Si­mon er hvid, mens The­resa og hen­des fa­mi­lie er sor­te. Per­cy har man­ge for­dom­me om hvi­de men­ne­sker. Han sa­et­ter der­for sin egen ef­ter­forsk­ning i gang for at fin­de ting om Si­mon, som The­resa ik­ke selv ved. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ke­vin Rod­ney Sul­li­van. Ka­nal 5 kl. 20.00 Ame­ri­kansk ro­man­tisk dra­ma fra 2013.

Den un­ge kvin­de, Ka­tie, sø­ger en nat til­flugt i hav­ne­by­en Sout­hport i North Ca­ro­li­na. I be­gyn­del­sen er hun ik­ke me­get for at om­gås de lo­ka­le, men tør ef­ter­hån­den op. Hun får et na­ert ven­skab med sin na­bo og ind­le­der et for­hold til den sø­de en­ke­mand, Alex og hans li­ge­så sø­de børn. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Las­se Hall­ström. Ka­nal 4 kl. 21.00 Ame­ri­kansk ro­man­tisk ko­me­die fra 2008.

De am­bi­tiø­se jour­na­li­ster Jo­hn og Jen­ny Gro­gan flyt­ter til Fl­o­ri­da, kø­ber et hus og an­skaf­fer sig en hund­e­hvalp, Mar­ley. Mar­ley vi­ser sig ik­ke at va­e­re helt så nem som for­ven­tet og bli­ver hur­tigt en na­tur­kraft, der ven­der op og ned på Jo­hn og Jen­nys liv. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: David Fran­kel. TV3 kl. 21.00 Ame­ri­kansk thril­ler fra 1992.

Ja­ck Ry­an er på fe­rie i Eng­land, da han for­hin­drer et mord­for­søg på et vig­tigt med­lem af den kon­ge­li­ge fa­mi­lie. Ry­an bli­ver truk­ket til­ba­ge til CIA, da den sam­me frak­tion fra IRA an­gri­ber ham og hans fa­mi­lie. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Phi­lip Noy­ce. TV3+ kl. 21.00 Ame­ri­kansk-en­gelsk-tysk actionfilm fra 2011.

Han­na er ik­ke som an­dre te­e­na­ge­re. Hun er vok­set op i den fin­ske vild­mark, op­dra­get af en far, der er tid­li­ge­re CIA-mand. Han gi­ver hen­de en us­a­ed­van­lig ud­dan­nel­se; styr­ke, ud­hol­den­hed og kamp­tra­e­ning som en snig­mor­der. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Joe Wright. TV 2 kl. 00.35

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.