SØN­DA­GENS FILM

BT - - TV-GUIDE -

Ame­ri­kansk dra­mako­me­die fra 2006.

Ko­mi­ke­ren Tom Dobbs er tra­et af tom­me po­li­ti­ske flos­k­ler. Han be­slut­ter at stil­le op som pra­esi­dent­kan­di­dat, og med sin li­ge­frem­me stil va­ek­ker han straks op­sigt. Dobbs vin­der val­get, men Ele­a­nor Gre­en for­nem­mer, at der er no­get galt. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Bar­ry Le­vin­son. DR2 kl. 17.30 Ame­ri­kansk dra­ma fra 2015. En skil­dring af det tur­bu­len­te for­hold mel­lem den iko­ni­ske san­ger, sku­e­spil­ler, pro­du­cer og mo­del Whit­ney Hou­ston og san­ge­ren Bob­by Brown. Vi føl­ger dem fra de mød­tes, da de beg­ge var på top­pen af de­res kar­ri­e­re, gen­nem de­res før­ste tid sam­men og frem til de­res storm­ful­de ae­g­te­skab. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: An­gela Bas­sett. TV3 PULS kl. 17.55 Ame­ri­kansk actionfilm fra 1997.

En ter­r­or­grup­pe kaprer den ame­ri­kan­ske pra­esi­dents fly. Hvis kaprer­nes krav bli­ver op­fyldt, vil det ko­ste tu­sind­vis af men­ne­sker li­vet. Hvis kaprer­nes krav ik­ke bli­ver op­fyldt, vil de hen­ret­te fly­ets pas­sa­ge­rer – der­i­blandt pra­esi­den­tens ko­ne og dat­ter. Men pra­esi­dent Mars­hall for­hand­ler ik­ke med ter­r­o­ri­ster, og i ot­te ki­lo­me­ters høj­de ta­ger han kam­pen op med de bruta­le fly­kapre­re. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Wol­f­gang Pe­ter­sen. Ka­nal 5 kl. 21.00 Ame­ri­kansk-tysk-en­gelsk-fransk dra­ma fra 2011.

D'Ar­tag­nan er en tem­pe­ra­ments­fuld, ung mand, som går sam­men med tre be­røm­te er­far­ne mu­ske­te­rer for at for­hin­dre, at den magt­ful­de og ond­skabs­ful­de kar­di­nal Ri­che­lieu over­ta­ger tro­nen og ka­ster Eu­ro­pa ud i krig. Un­der­vejs må de og­så af­fe­je her­tu­gen af Buck­ing­ham og den smuk­ke, men bed­ra­ge­ri­ske Mila­dy. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Paul W.S. An­der­son. TV3 kl. 21.00 Dansk fa­mi­lie­film fra 1975.

Den un­ge, ini­ti­a­tivri­ge Erik Mar­tin (Ib Mos­sin) ven­der hjem fra Ame­ri­ka for at over­ta­ge fa­mi­li­ens smuk­ke gam­le gård, der pro­du­ce­rer kir­se­ba­er­vin, men går­dens ek­si­stens er tru­et, da ond­s­in­de­de spe­ku­lan­ter med borg­me­ster Ja­cob­sen (Pe­er Guld­brand­sen) i spid­sen har et godt øje til går­den. De øn­sker at over­ta­ge går­den med lys­sky mid­ler og få den ind­lem­met i en byzo­ne, så grun­dens va­er­di vil sti­ge. Vil det lyk­kes Erik at red­de den gam­le gård? Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ib Mos­sin. TV 2 Char­lie kl. 21.55 Ame­ri­kansk actionfilm fra 1965.

Et fragt­fly er på vej over Sa­ha­ra, da det fly­ver ind i en vold­som sand­storm. Fly­et styr­ter ned midt i ør­ke­nen, og to af de om­bord­va­e­ren­de om­kom­mer. For de over­le­ven­de er prø­vel­ser­ne først li­ge be­gyndt. De har kun vand til ti da­ge og na­e­sten in­gen mad. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ro­bert Al­drich. DR1 kl. 23.35

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.