Chef for sin søn

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IN­GEN BE­KYM­RIN­GER Hvor­dan ta­ck­ler man det, når ens far plud­se­lig bli­ver ens chef på ar­bejds­plad­sen? Det er en si­tu­a­tion, man­ge ik­ke vil kun­ne tri­ves un­der, men det er den nye vir­ke­lig­hed for ryt­te­ren Tho­mas Ny­bo Ri­is. Bjar­ne Ri­is’ søn fra sit før­ste ae­g­te­skab med Met­te Ri­is kan se frem til et år, hvor hans far stik­ker de øver­ste be­fa­lin­ger ud på cy­kel­hol­det og er med til at ud­be­ta­le løn­nen.

Tho­mas Ny­bo Ri­is forta­el­ler selv, at si­tu­a­tio­nen ik­ke be­kym­rer ham, og at han ser frem til cy­kelå­ret 2017 un­der ’Ør­nens’ vin­ger.

»Men for at va­e­re helt ae­r­lig hav­de jeg da nog­le be­ta­en­ke­lig­he­der i star­ten om, hvor­dan jeg vil­le ha­ve det med det. Men jeg har det egent­lig ret godt med det,« si­ger Tho­mas Ny­bo Ri­is til BT. En af dren­ge­ne De be­kym­rin­ger, der var, hand­le­de isa­er om Tho­mas Ny­bo Ri­is’ rol­le som ryt­ter i et fa­el­les­skab med hold­kam­me­ra­ter­ne.

»Det var, om jeg kun­ne bli­ve ved med at be­hol­de min rol­le over for de an­dre på hol­det og sta­dig va­e­re en af dren­ge­ne og ik­ke fø­le, at jeg nu hav­de et ek­stra an­svars­om­rå­de. Men det sy­nes jeg ik­ke, at jeg har følt. Jeg er egent­lig me­get til­pas med si­tu­a­tio­nen,« si­ger han.

Det her med at va­e­re søn af Bjar­ne Ri­is er no­get, Tho­mas Ny­bo Ri­is har måt­tet for­hol­de sig til he­le li­vet. Skyg­gen fra fa­de­rens me­rit­ter le­ver han med.

Men be­kym­rin­gen om, hvor­vidt han er med på hol­det grun­det sit ta­lent el­ler som søn af hol­dets nye ejer, har fyldt me­get for Tho­mas Ny­bo Ri­is.

»I min po­si­tion står man jo al­tid og kan tviv­le på, om jeg nu er her af de rig­ti­ge år­sa­ger. Jeg vil helst ik­ke skul­le stå og for­sva­re – slet ik­ke over for mi­ne hold­kam­me­ra­ter – at jeg er her. Det er mest i den ret­ning, hvor jeg skal bli­ve ved med at fø­le, at jeg er en af dem på li­ge vil­kår med al­le an­dre. Det, sy­nes jeg ik­ke, har va­e­ret et pro­blem,« for­kla­rer han. Far og søn skal ik­ke for­hand­le Tho­mas Ny­bo Ri­is kom­mer på den sport­s­li­ge front til at ar­bej­de med den le­den­de sport­s­di­rek­tør, Mi­cha­el Skel­de, som står for den dag­li­ge drift af cy­kel­hol­det. Og når der skal for­hand­les kon­trakt, bli­ver det ik­ke et top­mø­de in­ter­nt mel­lem far og søn, si­ger Tho­mas Ny­bo Ri­is.

»Der er nog­le for­skel­li­ge an­dre in­de over hol­det, og jeg kom­mer ik­ke til at for­hand­le kon­trakt med min far i hvert fald.« For at va­e­re helt ae­r­lig hav­de jeg da nog­le be­ta­en­ke­lig­he­der i star­ten om, hvor­dan jeg vil­le ha­ve det med det. Men jeg har det egent­lig ret godt med det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.