Skår i gla­e­den

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2016/17 -

UTUR til pau­se. I sen­som­me­ren blev han ope­re­ret to gan­ge for to for­skel­li­ge ska­der i ma­ve/ hof­te-re­gio­nen, hvil­ket be­tød, at han blandt an­det gik glip af land­skam­pe­ne mod Liechtenstein og Ar­me­ni­en i au­gust og sep­tem­ber.

As­si­stent på lands­hol­det, Jon Da­hl To­mas­son, ae­r­grer sig me­get over Sch­mei­chels af­bud:

»Det er al­drig sjovt, når en af de spil­le­re, vi har ud­ta­get, bli­ver ska­det. For det før­ste er det selv­føl­ge­lig ir­ri­te­ren­de for Kas­per selv. Han har li­ge va­e­ret ska­det og er ble­vet ope­re­ret, og nu får han så slå­et en del af sa­e­so­nen i styk­ker igen. Vi vil­le rig­ti­ge ger­ne ha­ve haft Kas­per med. Det si­ger sig selv. Men vi kan ik­ke gø­re no­get ved det. Vi må kla­re os med dem, vi har,« si­ger han.

Sam­men med land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de har han som er­stat­ning ud­ta­get Lyng­bys Jes­per Han­sen.

Sch­mei­chels uheld ske­te i før­ste halv­leg af op­gø­ret mel­lem Lei­ce­ster og FC Kø­ben­havn, da han skul­le Vi vil­le rig­ti­ge ger­ne ha­ve haft Kas­per med. Det si­ger sig selv. Men vi kan ik­ke gø­re no­get ved det. Vi må kla­re os med dem, vi har bok­se en bold va­ek i fel­tet. Han for­må­e­de at spil­le kam­pen fa­er­dig og hav­de end­da en af­gø­ren­de red­ning kort før slut­fløjt. Fik mas­ser af ros Ef­ter­føl­gen­de blev han rost til sky­er­ne af bå­de pres­se og tra­e­ner Clau­dio Ra­ni­e­ri, der kald­te ham en af de bed­ste spil­le­re, han no­gen­sin­de hav­de ar­bej­det sam­men med. Og og­så Jon Da­hl To­mas­son hav­de no­te­ret sig Sch­mei­chels stor­form, der blandt an­det be­ty­der, at han end­nu ik­ke har luk­ket mål ind i Cham­pions Le­ague.

»Jeg så selv kam­pen i går (ons­dag, red.). Jeg sy­nes, han stod frem­ra­gen­de. Han hav­de ik­ke så me­get at la­ve, men det, der er, ta­ger han.«

»Vi kan ik­ke gø­re no­get ved det. Vi kan kun øn­ske Kas­per held og lyk­ke og hå­be, at han kom­mer hur­tigt til­ba­ge,« si­ger Jon Da­hl To­mas­son.

Dan­mark mø­der Kasakhstan 11. novem­ber i Par­ken, og spil­ler fi­re da­ge se­ne­re test­kamp ude mod Tjek­ki­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.