TOP­MØ­DE

BT - - SUPER LIGA -

NOVOEVMEBMEBRE2R0126016 MAGT­FUL­DE MA­END der hand­le­de om me­get me­re end blot at over­va­e­re en god fod­bold­kamp.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger hav­de Gi­o­r­gio Mar­chet­ti og Mi­che­le Cen­te­na­ro valgt at la­eg­ge vej­en for­bi Dan­mark, for­di FC Kø­ben­havn for tre uger si­den vak­te stor op­ma­er­k­som­hed ved at forta­el­le, at klub­ben hav­de ført sam­ta­ler med an­dre mel­lem­sto­re eu­ro­pa­ei­ske klub­ber om mu­lig­he­den for at etab­le­re en over­na­tio­nal li­ga som al­ter­na­tiv til de na­tio­na­le liga­er. De to magt­ful­de ma­end delt­og an­gi­ve­ligt i et mø­de med blandt an­dre FC Kø­ben­havns di­rek­tør, An­ders Hørs­holt, li­ge som de delt­og i den of­fi­ci­el­le frokost med FCK-le­del­sen, UEFA og ga­ester­ne fra Lei­ce­ster på Mi­che­lin-re­stau­ran­ten Ge­ra­ni­um, der me­get be­kvemt hol­der til i Par­ken.

An­ders Hørs­holt øn­sker ik­ke at kom­men­te­re ind­hol­det af mø­det, men skri­ver i en SMS til BT:

»Vi hav­de et godt og helt ufor­melt mø­de med Mi­che­le og Gi­o­r­gio og slut­te­de da­gen med en fan­ta­stisk kulis­se og kamp. Vi er al­tid gla­de, når vi får be­søg i Te­lia Par­ken.« Ind­fly­del­se Mens Gi­o­r­gio Mar­chet­ti i den bre­de of­fent­lig­hed er bedst kendt som ’ham der tra­ek­ker lod til de eu­ro­pa­ei­ske tur­ne­rin­ger’, er han i UEFAre­gi man­den, der står i spid­sen for den dag­li­ge le­del­se af Cham­pions Le­ague, Eu­ro­pa Le­ague og de øv­ri­ge eu­ro­pa­ei­ske tur­ne­rin­ger på bå­de her­re- og da­mesi­den. Det er alt­så ham, der til dag­lig sty­rer den tur­ne­rings­en­hed, der ’føl­ger ar­bej­det med de nye tur­ne­rin­ger ret ta­et’, så­dan som som UEFA-ge­ne­ral­se­kre­ta­er Theo­do­re Theo­do­ri­dis for­le­den sag­de til BT.

Mi­che­le Cen­te­na­rio er man­den, der til dag­lig le­der ECA, den magt­ful­de sam­men­slut­ning af fod­bold­klub­ber i Eu­ro­pa, der re­elt le­des af de stør­ste klub­ber med Bar­ce­lo­na, Re­al Madrid, Ju­ven­tus og ik­ke mindst Bay­ern Mün­chen som de to­ne­an­gi­ven­de.

Det var ECA, der for ny­lig over nat­ten i UEFA fik gen­nem­trum­fet, at de sto­re lan­de skal ha­ve fle­re fa­ste plad­ser i Cham­pions Le­ague fra 2018 og frem til 2021, mens de små lan­de skal ha­ve fa­er­re, hvil­ket var den di­rek­te år­sag til, at FC Kø­ben­havn sam­men med an­dre mel­lem­sto­re klub­ber ind­led­te drøf­tel­ser­ne om en over­na­tio­nal li­ga for klub­ber fra Hol­land, Bel­gi­en, Skot­land og Skan­di­navi­en.

Der­for er de to her­rer blandt de vig­tig­ste at om­gås, hvis man øn­sker at få ind­fly­del­se på den eu­ro­pa­ei­ske tur­ne­rings­struk­tur. Og det øn­sker FC Kø­ben­havn: En­ten for at få ud­vi­det ad­gangs­for­hol­de­ne til Cham­pions Le­ague for de min­dre lan­de, el­ler for at få UEFAs til­la­del­se til at ska­be en over­na­tio­nal li­ga, der skal gi­ve ad­gang til Cham­pions Le­ague. Vi hav­de et godt og helt ufor­melt mø­de med Mi­che­le og Gi­o­r­gio og slut­te­de da­gen med en fan­ta­stisk kulis­se og kamp. Vi er al­tid gla­de, når vi får be­søg i Te­lia Par­ken

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.