Kja­er over­vandt Zla­ta

BT - - EUROPA LEAGUE - 2016/17 -

David de Gea.

»Det var som om, at de spil­le­de Cham­pions Le­ague-fi­na­le, og vi spil­le­de en som­mer-ven­skabs­kamp,« sag­de Mourin­ho ef­ter kam­pen om star­ten, hvor Uni­ted i den grad blev ta­get på sen­gen.

Zla­tan så i før­ste om­gang ud til at til­fø­re Uni­ted ny ener­gi og op­findsom­hed, men af­le­ve­rin­ger­ne var upra­e­ci­se, og den sto­re sven­sker blev sta­dig me­re fru­stre­ret. Det blev ty­de­ligt, da han tab­te en du­el til Si­mon Kja­er, og bol­den løb ud over si­de­linj­en. Kja­er for­tal­te til­sy­ne­la­den­de Zla­tan, at han men­te, at sven­ske­ren var gå­et over stre­gen i na­er­kam­pen, men så ta­end­te sven­ske­ren af. Med tre fin­gre på ka­e­ben og to på hal­sen tog sven­ske­ren et so­lidt greb om Si­mon Kja­er og for­søg­te fy­sisk at in­ti­mi­de­re dan­ske­ren, men mens Zla­tan var helt op­pe at rin­ge, holdt Kja­er ho­ve­d­et koldt og lod sig ik­ke pro­vo­ke­re. I ste­det måt­te fjer­de­dom­me­ren og Uni­teds ma­na­ger, José Mourin­ho, skri­de ind for at fjer­ne sven­ske­ren.

Sven­ske­ren slap over­ra­sken­de nok fra si­tu­a­tio­nen uden kort, men UEFA kan sta­dig va­el­ge at straf­fe ham ef­ter­føl­gen­de for hals­gre­bet. To per­le­mål Ef­ter pau­sen gik gas­sen af ga­ester­ne. Ef­ter et kvar­ter for­dob­le­de Fe­ner­ba­h­ce fø­rin­gen med et nyt per­le­mål di­rek­te på fris­park. Si­mon Kja­er stod klar ved bol­den, men det var hol­la­en­de­ren Je­re­mi­ah Lens, der end­te med at ta­ge det og di­ri­ge­re bol­den udenom mu­ren og ind i hjør­net, mens de Gea stod pa­ra­ly­se­ret og så til.

Kja­er var til gen­ga­eld med til at neut­ra­li­se­re Uni­teds stjer­ne­an­gri­be­re. Zla­tan var ano­nym ef­ter pau­sen, og Way­ne Roo­ney fik først re­du­ce­ret, da der kun var et par mi­nut­ter til­ba­ge af kam­pen. Og den en­gel­ske stjer­nes re­ak­tion var me­get si­gen­de for Uni­ted-hol­dets men­tale til­stand. Han hver­ken jub­le­de el­ler for­søg­te at brin­ge bol­den op til mid­ter­linj­en, re­sig­ne­ret ac­cep­te­re­de han ne­der­la­get, selv­om Uni­ted hav­de va­e­ret spilsty­ren­de gen­nem det me­ste af kam­pen.

Fe­ner­ba­h­ce fø­rer nu grup­pen for­an Fey­eno­ord, der beg­ge har syv po­int, mens Man­che­ster Uni­ted på tred­je­plad­sen har et po­int fa­er­re. Det en­gel­ske stor­hold mang­ler fort­sat at mø­de Fey­eno­ord og Zorya Luhansk, så det er langt fra umu­ligt at gå vi­de­re.

»Det af­ha­en­ger af os selv. Hvis vi vin­der vo­res to kam­pe, går vi vi­de­re,« si­ger Jo­se Mourin­ho.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.