Hvor­for var Han­sen og Lan­din egent­lig med til fe­sten?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DER VAR FEST i af­tes i Brønd­by Hal­len. Hånd­bold­fest. Og fol­ke­fest. Så­dan føl­tes det i hvert fald med den kulis­se, et sa­er­de­les ve­l­o­p­lagt pu­bli­kum le­ve­re­de. Te­ma­et var fejring af hånd­bold­her­rer­ne, der skul­le hyl­des for de­res OL-guld­me­dal­je. Hvil­ket de blev i stor stil.

Det sam­me gjor­de i øv­rigt Per­nil­le Blu­me – den ene­ste an­den dan­ske guld­tri­um­fa­tor fra Rio – som var hen­tet ind til lej­lig­he­den og blev sendt på halgul­vet til vil­de klapsal­ver, før lands­hol­det en­tre­re­de sce­nen som af­te­nens ho­ved­num­mer. Og så var der el­lers dømt kol­lek­tivt tv-kig­ge­ri for spil­ler­ne, til­sku­e­re – og de mal­pla­ce­re­de hol­land­ske mod­stan­de­re – i et par mi­nut­ter, da et sam­men­drag af OL-fi­na­len blev sma­ek­ket på storska­er­men. Flan­ke­ret af en så mas­siv ju­bel i hal­len, at man skul­le tro, OL-fi­na­len rent fak­tisk fo­re­gik li­ve på ba­nen. DER­EF­TER BLEV FE­STEN el­lers for al­vor slup­pet løs og fort­sat­te gen­nem he­le EM-kval­kam­pen mod Hol­land.

Men jeg hav­de fak­tisk ger­ne set, at det var en fest, som blev af­vik­let uden Mik­kel Han­sen. Det skal ik­ke for­stås så­dan, at Han­sen ik­ke har fortjent at bli­ve hyl­det for sit OL-guld. Det har han i al­ler­hø­je­ste grad. Og jeg tror egent­lig og­så, det vil­le va­e­re mun­tert at ha­ve den dan­ske stjer­ne med til fest. Så­dan helt ge­ne­relt.

I det her til­fa­el­de ta­en­ker jeg dog mest på den vi­de­re fa­erd for Mik­kel Han­sen i den­ne sa­e­son. Set i den kon­tekst skul­le han ik­ke ha­ve va­e­ret med til fest i af­tes. Det sam­me er til­fa­el­det med an­fø­rer Nik­las Lan­din. Man kan dis­ku­te­re, om an­dre – ek­sem­pel­vis Las­se Svan Han­sen og Hen­rik Toft Han­sen – og­så skul­le ha­ve stå­et over den­ne sam­ling. MEN HOL­DETS TO stør­ste stjer­ner – Lan­din og Han­sen – bur­de i hvert fald ha­ve få­et fri i den­ne om­gang, så de kun­ne bli­ve i hen­holds­vis Ki­el og Pa­ris og la­de bat­te­ri­er­ne op. De to trak et ka­em­pe la­es ved som­me­rens OL, og de har gjort det sa­me for de­res klubhold i bå­de li­ga og Cham­pions Le­ague, si­den de kom til­ba­ge fra Rio.

Det er en vel­kendt sag, at spil­ler­ne al­tid ka­em­per me­get med fy­sik­ken i et OL-år, for­di for­be­re­del­ser­ne til de olym­pi­ske le­ge tra­ek­ker ta­en­der ud og stja­e­ler den fe­rie og tra­e­nings­op­start, som spil­ler­ne nor­malt har henover som­me­ren, hvor det fy­si­ske fun­da­ment bli­ver lagt for he­le sa­e­son. FORSVARSGENERAL RENÉ TOFT Han­sen fik lov at bli­ve hjem­me net­op af sam­me år­sag, og jeg sy­nes, det vil­le ha­ve va­e­ret for­nuf­tigt at hvi­le Mik­kel Han­sen og Nik­las Lan­din i be­stra­e­bel­ser­ne på, at de står så skar­pt som over­ho­ve­det mu­ligt, når der i ja­nu­ar er VM i Frank­rig. Det er selvsagt vig­ti­ge­re end kval­kam­pe mod b-na­tio­ner. Dan­mark vil­le med let­hed ha­ve be­sej­ret Hol­land al­li­ge­vel, og det sam­me ga­el­der kam­pen søn­dag mod Let­land.

Men Gud­mun­dur Gud­munds­son hav­de alt­så in­vi­te­ret de to stjer­ner med, og de ind­t­og da og­så i pe­ri­o­der de ho­ved­rol­ler, som de na­e­sten al­tid gør, når de tra­e­der ind på de 20x40 me­ter. SEL­VE KAM­PEN BLEV dog som for­ven­tet ik­ke det sto­re spil­le­ma­es­si­ge sus. Dan­mark var klart bedst og kun­ne cru­i­se sig igen­nem op­gø­ret, for­di Hol­land helt sim­pelt mang­ler klas­se.

He­le ver­dens­klas­sen blev der­for ik­ke rul­let ud i sej­ren på 29-20. Men min­dre kun­ne og­så gø­re det den­ne af­ten, og pu­bli­kum fik det, de kom ef­ter, da OLgul­det skul­le fejres i den før­ste kamp si­den tri­um­fen i Rio: Fest.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.