Tru­et med pi­stol og jag­tet af rø­ve­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

og så stop­pe­de det. Han har det godt. Han er OK. Han er ik­ke i chok, og han age­re­de som en rig­tig mo­dig mand. Vi spør­ger ham al­le ind til det, og han smi­ler ba­re. Han er ik­ke i no­gen chok­til­stand,« si­ger West Ham-ma­na­ger Sla­ven Bi­lić iføl­ge Daily Mail.

Den vold­som­me epi­so­de bli­ver nu ef­ter­for­sket af po­li­ti­et.

»De to ma­end tru­e­de chauf­før­en. Mo­tor­cyk­li­ster­ne for­søg­te at blo­ke­re bi­len, mens chauf­før­en for­søg­te at slip­pe va­ek. De mista­enk­te kør­te va­ek før po­li­tiets an­komst. Der er ik­ke ble­vet fo­re­ta­get no­gen an­hol­del­ser,« skri­ver po­li­ti­et i en ud­ta­lel­se. Slap va­ek An­dy Ca­roll kør­te i sin sto­re Mer­ce­des G-Wa­gon, og hel­dig­vis for ham var der alt­så fart nok i den til at unds­lip­pe de to mo­tor­cyk­li­ster. Klok­ken 12.45 lo­kal tid blev po­li­ti­et så kon­tak­tet, og nu for­ven­tes det, at der vil bli­ve skru­et op for pa­trul­je­rin­gen i om­rå­det.

Imens er West Ham-spil­ler­ne – mod­sat An­dy Car­roll – ri­me­lig cho­ke­re­de over ha­en­del­sen.

»Da vi hør­te det i går, var vi selv­føl­ge­lig al­le cho­ke­re­de. Du hø­rer nog­le gan­ge, at det sker i ud­lan­det, men det sker langt va­ek og ik­ke i Eng­land, så vi ta­enk­te al­le sam­men: Her? I Lon­don? Eng­land? Hvor­dan er det mu­ligt? Desva­er­re er det et pro­blem,« si­ger Sla­ven Bi­lić.

An­dy Car­roll er i øje­blik­ket ska­det og ka­em­per for at kom­me til­ba­ge på ba­nen. West Ham for­ven­ter ik­ke, at den vold­som­me epi­so­de vil ha­ve no­gen ef­fekt på, hvor­når den sto­re an­gri­ber ven­der til­ba­ge på hol­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.