Tv-la­e­gen kla­ger over sy­ge­hus

Kra­eftram­te Char­lot­te Bøving, der er prak­ti­se­ren­de la­e­ge og kendt fra bl.a. DRs ’La­e­gen flyt­ter ind’, ind­le­der pa­tient­kla­ge­sag

BT - - NYHEDER - Jens Anton Havskov | ja­hh@bt.dk

Char­lot­te Bøving, prak­ti­se­ren­de la­e­ge i egen prak­sis i ’Ju­gend­hu­set’ i Var­de og kendt fra bl.a. DRs tv-pro­gram ’La­e­gen flyt­ter ind’, er, som hun for­tal­te i et in­ter­view i BT i går, ble­vet ramt af tarm­kra­eft.

Syg­dom­men blev op­da­get, efter hun for seks uger si­den blev ope­re­ret for akut tarms­lyng på Syd­ve­stjysk Sy­ge­hus i Es­b­jerg.

Men den be­hand­ling, hun fik i de føl­gen­de da­ge på det sto­re cen­tral­sy­ge­hus, lod mil­dest talt me­get til­ba­ge at øn­ske for den er­far­ne 49-åri­ge la­e­ge, der som pa­tient slet ik­ke føl­te sig lyt­tet til. Oven i kø­bet selv om hun var i stand til at forta­el­le, hvad der skul­le gø­res.

Char­lot­te Bøving er over­be­vist om, at det kun er pga. hen­des go­de fy­si­ske form, at hun slap fra de seks he­le døgn i sy­ge­sen­gen i no­gen­lun­de be­hold. Op­le­vel­sen har sat sig så sta­er­kt i hen­de, at hun nu vil ind­le­de en pa­tient­kla­ge­sag mod sy­ge­hu­set over for­lø­bet.

»Jeg ken­der min krop, og jeg vid­ste, der var no­get helt galt,« si­ger hun til BT.

Da hun for seks uger si­den blev ind­lagt, ske­te det på hen­des egen for­an­led­ning. Hun ind­lag­de sim­pelt­hen sig selv. Hun blev da og­så ope­re­ret for akut tarms­lyng. Ove­ni kom en mas­se kom­pli­ka­tio­ner med vand i krop­pen og sta­er­kt ån­de­d­ra­ets­be­sva­er. Men den på­ga­el­den­de la­e­ge, som hav­de an­sva­ret for hen­de som pa­tient, var ue­nig i den be­hand­ling, Char­lot­te Bøving sag­de, hun hav­de be­hov for.

»Jeg hav­de va­e­ske over det he­le. Der var helt åben­lyst no­get galt. Det vi­ste sig, at der var seks li­ter me­re i krop­pen, end der bur­de va­e­re. Mit blod­tryk var på et tids­punkt 200 over 100, og det er na­e­sten dob­belt så me­get, som det nor­malt er. Da jeg en­de­lig fik no­get vand­dri­ven­de, tis­se­de jeg tre en halv li­ter,« si­ger hun.

Den skra­ek­ke­lig­ste op­le­vel­se

»Jeg er ik­ke i tvivl om, at jeg kan tak­ke min egen go­de fy­sik for, at jeg er slup­pet fra det for­løb med li­vet i be­hold. Hvis jeg ik­ke hav­de va­e­ret i så god form, som jeg er, hav­de jeg va­e­ret død. De da­ge på sy­ge­hu­set var mit livs skra­ek­ke­lig­ste op­le­vel­se,« si­ger hun.

Bå­de den ad­mi­ni­stre­ren­de over­la­e­ge og den på­ga­el­den­de la­e­ge, som ik­ke vil­le gi­ve hen­de den be­hand­ling, hun vid­ste, hun hav­de brug for, har si­den rin­get og gi­vet ti­melan­ge und­skyld­nin­ger.

»Jeg har sagt til dem beg­ge, at jeg ta­ger imod und­skyld­nin­gen. Men jeg kla­ger al­li­ge­vel, for det er en kla­ge­sag va­er­dig. Jeg har sagt til den på­ga­el­den­de la­e­ge, at der for mig i la­e­ge­ger­nin­gen ga­el­der to ho­ved­reg­ler: Nem­lig at ud­vi­se yd­myg­hed og at en pa­tient er syg, ind­til det mod­sat­te er be­vist,« si­ger Char­lot­te Bøving.

BT har talt med Per Busk, ad­mi­ni­stre­ren­de sy­ge­hus­di­rek­tør på Syd­ve­stjysk Sy­ge­hus. Han si­ger:

»Det er jo en per­sonsag, og der­for har vi ik­ke mu­lig­hed for at kom­men­te­re det,« kon­sta­te­rer Per Busk, som i øv­rigt ik­ke har va­e­ret vi­den­de om sa­gen før nu.

Jeg ken­der min krop, og jeg vid­ste, der var no­get helt galt Char­lot­te Bøving, la­e­ge

FOTO: OLE JOERN

»Hvis jeg ik­ke hav­de va­e­ret i så god form, som jeg er, hav­de jeg va­e­ret død,« si­ger Char­lot­te Bøving, som selv er er­fa­ren la­e­ge og nu ind­gi­ver en kla­ge over be­hand­lin­gen på Syd­ve­stjysk Sy­ge­hus som pa­tient.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.