AFSLØR

BT - - NYHEDER -

EU-MIS­BRUG fra Den Grøn­ne Grup­pe i EU-Par­la­men­tet, var, at SF søgte om pen­ge­ne, før val­get blev an­non­ce­ret. Der­ef­ter und­lod SF at forta­el­le kol­le­ger­ne i EU, at val­get var ud­skre­vet. Hav­de SF gjort det – hvil­ket de iføl­ge Den Grøn­ne Grup­pe bur­de ha­ve gjort – var reg­nin­ger­ne til bl.a. en avisan­non­ce og telt til 57.000 kr. al­drig ble­vet be­talt af grup­pen.

Da BT ons­dag kon­fron­te­re­de SF med par­tiets brug af EU-pen­ge valg­te SF at be­ta­le de 57.000 kr. til­ba­ge til Den Grøn­ne Grup­pe i Eu­ro­pa-Par­la­men­tet. Auken: Kampag­ne mod mig Det har ik­ke va­e­ret mu­ligt at få en mundt­lig kom­men­tar fra Mar­gre­te Auken i går. Hun skri­ver i ste­det:

»At jeg la­ver en vi­deo med en fol­ke­tings­kan­di­dat, har in­tet med EU­mid­ler at gø­re. Det be­gyn­der der­for at lig­ne kampag­nejour­na­li­stik fra BT’s si­de. Det hand­ler ik­ke la­en­ge­re om sa­gen, men om at vri­de nog­le drå­ber ud af et ci­tat ta­get ud af sam­men­ha­eng.«

Mar­gre­te Auken har he­le ti­den fast­holdt, at hun ik­ke har hand­let i strid med EUs reg­ler. Hun me­ner, at EU-pen­ge­ne kun gik til hen­des ak­ti­vi­te­ter på Fol­ke­mø­det og ar­gu­men­te­rer, at der slet ik­ke blev ført valg­kamp un­der Fol­ke­mø­det.

Den om­tal­te vi­deo vi­ser dog, at hun fø­rer valg­kamp for kan­di­tat Li­se Mül­ler. Mül­ler be­kra­ef­ter over­for BT, at den er op­ta­get un­der Fol­ke­mø­det 2015 for­an SFs telt. I vi­deo­en si­ger Mar­gre­te Auken: »Vi har brug for nog­le i Fol­ke­tin­get og­så, der for al­vor tør ta­ge kam­pen op mod en af de helt sto­re spil­le­re i den dan­ske sund­heds­po­li­tik, nem­lig me­di­ci­na­lin­du­stri­en. De plyn­drer os. Helt re­elt. Det er og­så godt. Men der har vi alt­så brug for én som Li­se, som jeg har kun­net kon­sta­te­re, at hun tør, og hun kan. Så sørg for, at hun er med os.«

Mar­gre­te Aukens syns­punkt har og­så få­et op­bak­ning hos hen­des po­li­ti­ske grup­pe i EU, der over­for BT tid­li­ge­re har ud­talt, at hun efter de­res me­ning ik­ke har brudt reg­ler­ne. ’Ar­ran­ge­men­tet (og Mar­gre­tes del­ta­gel­se i det) var på in­gen må­de re­la­te­ret til val­get,’ skrev Den Grøn­ne Grup­pe til BT. Efter de nye op­lys­nin­ger har BT for­ga­e­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra grup­pen. 3. novem­ber skrev BT, at SF nu som det an­det dan­ske par­ti vil be­ta­le 57.000 kr. re­tur, som par­ti­et har mod­ta­get fra Den Grøn­ne Grup­pe i Eu­ro­pa-Par­la­men­tet, og som er ble­vet brugt un­der fol­ke­tings­valg­kam­pen på Fol­ke­mø­det 2015. Det ske­te, efter at BT kon­fron­te­re­de Mar­gre­te Auken og SF med de­res brug af EU-pen­ge un­der valg­kam­pen. Par­ti­et modt­og bl.a. 28.484 kr. til be­ta­ling af SFs telt, in­ven­tar, lyd­sy­stem og elek­tri­ci­tet un­der Fol­ke­mø­det. Det sva­rer til en tred­je­del af ud­gif­ter­ne til tel­tet. Der blev des­u­den brugt 20.000 EU-kro­ner på SFs ene­ste avisan­non­ce op til Fol­ke­mø­det, der skul­le ska­be in­ter­es­se for par­tiets stand og Mar­gre­te Aukens de­bat­ter på Born­holm. Mes­ser­s­ch­midt ik­ke ale­ne

Bru­gen af pen­ge fra Eu­ro­pa-Par­la­men­tets po­li­ti­ske grup­per kan ik­ke an­ven­des til fi­nan­si­e­ring af no­gen form for valg­kamp på eu­ro­pa­ei­sk, na­tio­nalt, re­gio­nalt el­ler lo­kalt plan.

En ak­ti­vi­tets el­ler virk­som­heds ka­rak­ter af valg­kamp af­gø­res på grund­lag af ak­ti­vi­te­tens ge­ne­rel­le kon­tekst. Det­te in­de­ba­e­rer, at selv­om ud­tryk som ’kan­di­dat’, ’li­ste’, ’par­ti­er’ og ’stem­me’ ik­ke na­ev­nes ud­tryk­ke­ligt, kan den­ne ka­rak­ter af valg­kamp kom­me til ud­tryk i ak­ti­vi­te­tens di­rek­te el­ler in­di­rek­te for­mål og i dens ge­ne­rel­le ud­form­ning.

Selv­om en ak­ti­vi­tet kun del­vis om­fat­ter et ele­ment af valg­kamp, vil den bli­ve af­vist i sin hel­hed.

En ak­ti­vi­tet med ka­rak­ter af valg­kamp er uan­set ak­ti­vi­te­tens art og det an­vend­te me­die for­budt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.