Mads og mil­li­o­ner­ne

BT - - NYHEDER -

SUC­CES

I Fords re­k­la­me for sin nye Ed­ge­mo­del op­tra­e­der Mads Mik­kel­sen som le­je­mor­de­ren ’Fan­to­met’. Han har få­et til op­ga­ve at ta­ge li­vet af et ungt par i vid­ne­be­skyt­tel­se, men en­der med at red­de dem i byt­te for de­res bil. Og at ho­ved­rol­le­in­de­ha­ve­ren blev Mads Mik­kel­sen, er in­gen til­fa­el­dig­hed, forta­el­ler kom­mu­ni­ka­tions­chef hos Ford Dan­mark Le­ne Da­hlquist. Godt match »Mads Mik­kel­sen pas­ser rig­tig godt til lan­ce­rin­gen af den her luk­suri­ø­se bil. Han har no­get kant, no­get la­ek­ker­hed, no­get Nor­dic Noir og er me­get ak­tu­el i øje­blik­ket. Og så er han en rig­tig god sku­e­spil­ler,« si­ger hun.

Le­ne Da­hlquist kan ik­ke forta­el­le, hvad Ford for­ven­ter, re­sul­ta­tet af Mads Mik­kel­sens op­tra­e­den i re­k­la­men bli­ver, da det iføl­ge hen­de er sva­ert at spå om.

Den kø­ber Ni­ko­laj Stagis dog ik­ke:

»De ved helt sik­kert – i hvert fald om nog­le må­ne­der – hvad den har va­e­ret va­erd. De har med ga­ran­ti la­vet en be­reg­ning for­ud og haft nog­le kla­re målsa­et­nin­ger for, hvor me­get om­ta­le det­te skal gi­ve.« Af sam­me år­sag er han hel­ler ik­ke over­ra­sket over val­get af Mads Mik­kel­sen. »I for­hold til ma­nuskrip­tet er han ut­ro­lig velvalgt – han er dog ik­ke no­get syn­der­ligt ori­gi­nalt valg. Der har va­e­ret en ten­dens igen­nem de sid­ste 10 år, hvor man – sa­er­ligt i USA – har haft sto­re sku­e­spil­le­re til at med­vir­ke i re­k­la­mer. Der­til er han me­get vel­kendt i Eu­ro­pa og Ve­sten.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.