Spø­gel­ses­sol­da­ter dør for Kreml i Sy­ri­en

BT - - NYHEDER -

KRIG I SY­RI­EN Årets før­ste må­ne­der var blo­di­ge for en en­hed på 100 rus­si­ske sol­da­ter, der ka­em­per på slag­mar­ken i det nord­li­ge Sy­ri­en for pra­esi­dent Bas­har al-As­sads re­gi­me. 3. fe­bru­ar gen­nem­brød en kug­le den el­lers skud­sik­re vest, som 38-åri­ge Maxim Kol­ga­rov bar. Det ske­te na­er Alep­po. Kug­len dra­eb­te rus­se­ren.

9. marts faldt den li­ge­le­des 38-åri­ge Ser­gej Mor­o­sov fra sam­me en­hed. Han blev sår­et af gra­na­tild og dø­de på vej til ho­spi­ta­let.

Til­ba­ge i Rusland fik de to dra­eb­tes fa­mi­li­er me­dal­jer med cer­ti­fi­ka­ter, un­der­skre­vet af Ruslands pra­esi­dent Vla­di­mir Pu­tin.

Me­dal­jer­ne, som nyheds­bu­reau­et Reu­ters har set, er me­dal­jer, der gi­ves til ef­ter­lad­te til sol­da­ter, som er fal­det for de­res land, for Rusland.

Imid­ler­tid var hver­ken Kol­ga­rov el­ler Mor­o­sov of­fi­ci­elt i tje­ne­ste for Rusland. En hem­me­lig ha­er De var le­je­sol­da­ter og med­lem­mer af en lil­le ha­er­styr­ke be­stå­en­de af ma­end, der ud­sen­des hem­me­ligt af Kreml til Sy­ri­en.

De to sol­da­ters død er i lig­hed med an­dre le­je­sol­da­ter, som er fal­det i Sy­ri­en, ik­ke of­fent­lig­gjort. Fa­mi­li­er­ne har kun få in­for­ma­tio­ner og har få­et be­sked på, at de ik­ke må ta­le om sa­gen.

Men i mindst et af de til­fa­el­de, som Reu­ters ken­der til, har de ef­ter­lad­te få­et ud­be­talt, hvad der sva­rer til 100.000 dol­lar (om­kring 660.000 kro­ner) af sta­ten i kom­pen­sa­tion.

Of­fi­ci­elt del­ta­ger Rusland kun i luft­kri­gen i Sy­ri­en og har kun få folk på land­jor­den - og slet ik­ke sol­da­ter, der slås i kri­gen.

Men Reu­ters har talt med fle­re end en snes per­so­ner med di­rek­te kend­skab til ud­sta­tio­ne­rin­gen. Det står klart, at le­je­sol­da­ter­ne har en be­ty­de­lig rol­le i krigs­fø­rel­sen.

Kil­der­ne si­ger, at det er le­je­sol­da­ter fra et pri­vat fir­ma. Al­li­ge­vel ope­re­rer de sam­men med Ruslands mi­li­ta­er. De fly­ves til Sy­ri­en i mi­li­ta­er­fly og lan­der på rus­si­ske ba­ser.

Bli­ver de sår­et, be­hand­les de på ho­spi­ta­ler re­ser­ve­ret rus­sisk mi­li­ta­er. Bli­ver de dra­ebt, får ef­ter­lad­te me­dal­jer, som var sol­da­ten død i Ruslands tje­ne­ste. Ukendt an­tal sol­da­ter Det har ik­ke va­e­ret mu­ligt at fast­slå, hvor man­ge sol­da­ter el­ler en­he­der der er sendt til Sy­ri­en. Hver­ken Kreml el­ler for­svars­mi­ni­ste­ri­et i Moskva har sva­ret på Reu­ters’ hen­ven­del­ser.

Iføl­ge rus­sisk lov er det ulov­ligt for en rus­ser at ar­bej­de som sol­dat for et an­det land. Men rus­si­ske bor­ge­re har del­ta­get i kon­flik­ter i fle­re af de tid­li­ge­re sov­je­tre­pu­blik­ker efter Sov­je­tu­ni­o­nens op­løs­ning i 1991.

I 2014 ka­em­pe­de man­ge rus­se­re Den ero­ti­ske ap­pe­tit er slup­pet op, og den har trods alt spil­let en ka­em­pe rol­le for mig gen­nem li­vet åben­lyst sam­men med pr­orus­si­ske op­rø­re­re i Ukrai­ne.

En op­rørskom­man­dant i Ukrai­ne si­ger, at man­ge af de rus­si­ske sol­da­ter rej­ste fra Ukrai­ne til Sy­ri­en.

En af dem si­ger, at ve­te­ra­ner­ne blev til­kaldt, da det stod klart, at Sy­ri­ens ha­er ik­ke kun­ne kla­re sig på slag­mar­ken trods rus­sisk luft­støt­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.