Se­xlyst­ne po­li­ti­ma­end kun­ne ik­ke sty­re sig

BT - - NYHEDER -

MIS­BRUG Den mest al­vor­li­ge af sa­ger­ne fra 2015 var sa­gen om en 56-årig po­li­ti­mand fra Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti, som fle­re gan­ge mis­brug­te sin stil­ling til at dyr­ke sex med en prosti­tu­e­ret, som han op­søg­te, imens han var i tje­ne­ste. I by­ret­ten blev han i før­ste om­gang kun fun­det skyl­dig i to til­fa­el­de af sam­le­je med kvin­den, hvil­ket ud­lø­ste en straf på ot­te må­ne­ders fa­engsel. Den af­gø­rel­se blev dog an­ket til Ve­stre Lands­ret, der fandt be­tjen­ten skyl­dig i fi­re sam­le­jer med den prosti­tu­e­re­de.

Det kom til at ko­ste ham en dom på fa­engsel i et år og tre må­ne­der, som Ve­stre Lands­ret efter for­hol­de­nes ka­rak­ter ik­ke fandt grund­lag for at gø­re be­tin­get. Dom­men kom sam­ti­dig til at ud­lø­se en af­sked uden var­sel fra Justits­mi­ni­ste­ri­et, der fulg­te en indstil­ling fra Rigs­po­li­ti­et om på ste­det at fy­re be­tjen­ten.

Stil­lings­mis­bru­get blev af­slø­ret, da den foru­ret­te­de kvin­de kon­tak­te­de en me­d­ar­bej­der i et rå­d­giv­nings­til­bud for uden­land­ske prosti­tu­e­re­de og for­tal­te, at po­li­ti­man­den ved fle­re lej­lig­he­der hav­de tvun­get sig til sex med hen­de uden at be­ta­le.

Via Rigs­po­li­tiets Na­tio­na­le Ud­la­en­din­ge­cen­ter end­te sa­gen hos Den Uaf­ha­en­gi­ge Po­li­tik­la­ge­myn­dig­hed, hvor ef­ter­for­ske­re af­hør­te kvin­den fle­re gan­ge. Hun blev ved dom­men til­kendt en er­stat­ning på 40.000 kro­ner. Fy­ret uden var­sel Af­sked uden var­sel blev li­ge­le­des sank­tio­nen mod en ly­sten po­li­ti­as­si­stent fra Sja­el­land, der i sit vir­ke som kø­re­prø­ve­sag­kyn­dig bå­de mis­brug­te sin stil­ling og gjor­de sig skyl­dig i blu­fa­er­dig­heds­kra­en­kel­se over for en yn­gre kvin­de, der skul­le til kø­re­prø­ve for at ge­n­er­hver­ve sit kø­re­kort.

Un­der en vej­led­ning af kvin­den i et af­hø­rings­lo­ka­le på po­li­ti­sta­tio­nen tog han først fat om hen­des ho­ved og gav han hen­de et tun­ge­kys mod hen­des vil­je. Bag­ef­ter holdt han hen­des ar­me på ryg­gen og pres­se­de sit un­der­liv mod hen­des bag­del.

Sam­ti­dig hav­de han nog­le da­ge se­ne­re stil­let kvin­den i ud­sigt, at han vil­le ar­ran­ge­re den prak­ti­ske kø­re­prø­ve, som hun skul­le til, så han vir­ke­de som kø­re­prø­ve­sag­kyn­dig, og så hun – uan­set hvor­dan prø­ven for­løb - vil­le be­stå den. Det blev dog ik­ke til no­get, da kvin­den an­meld­te for­hol­de­ne til po­li­ti­et. I ste­det end­te be­tjen­ten med at bli­ve idømt 40 da­ges fa­engsel ved bå­de Ret­ten i Roskil­de og Østre Lands­ret. Sag­de selv op Me­re hem­me­ligt er ud­fal­det af en tred­je sag om en po­li­ti­mands seksu­al­for­bry­del­se. I Rigs­po­li­tiets over­sigt over di­sci­pli­na­er­sa­ger fra 2015 står der i sags­re­suméet kun, at po­li­ti­man­den blev sig­tet og va­re­ta­egs­fa­engs­let i 14 da­ge ’for over­tra­e­del­se af straf­fe­lovens sa­e­de­lig­heds­ka­pi­tel’.

Grund­lovs­for­hø­ret, hvor po­li­ti­man­den blev va­re­ta­egts­fa­engs­let, blev holdt for så­kaldt dob­belt luk­ke­de dø­re i ret­ten, så selv sig­tel­sen mod man­den bli­ver holdt hem­me­lig. Han kan der­for i prin­cip­pet va­e­re ble­vet fa­engs­let for alt fra vold­ta­egt til bør­ne­por­no­gra­fi el­ler ruf­fe­ri, men det frem­går ik­ke af over­sig­ten, da po­li­ti­man­den selv søgte sin af­sked efter at va­e­re ble­vet sus­pen­de­ret og ik­ke la­en­ge­re få ud­be­talt løn. Rigs­po­li­ti­et kun­ne der­for slut­te sa­gen uden di­sci­pli­na­er op­følg­ning.

En an­den po­li­ti­mand nø­je­des med at jag­te en kvin­de­lig me­d­ar­bej­der an­sat ved dom­sto­le­ne me­re fre­de­ligt, men al­li­ge­vel så iha­er­digt og in­si­ste­ren­de, at det ud­lø­se en iret­tesa­et­tel­se for kri­tisa­bel ad­fa­erd. Han op­søg­te kvin­den gen­tag­ne gan­ge, an­vend­te upas­sen­de sprog­brug med seksuelle un­der­to­ner og ’lok­ke­de’ hen­de ind på et ar­kiv un­der et fag­ligt på­skud, selv om hun ved­va­ren­de af­vi­ste po­li­ti­man­den.

Og selv på Po­li­tisko­len kan man som un­der­vi­ser til­sy­ne­la­den­de ha­ve sva­ert ved at op­fø­re sig or­dent­ligt. Her blev en po­li­titje­ne­ste­mand ind­be­ret­tet for i for­bin­del­se med en un­der­vis­nings­si­tu­a­tion at ha­ve »hen­vendt sig til en kvin­de­lig po­li­ti­e­lev med upas­sen­de sprog­brug og ge­sti­ku­la­tion med et seksu­elt ind­hold«. Det ko­ste­de og­så un­der­vi­se­ren en iret­tesa­et­tel­se af Rigs­po­li­ti­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.