Tru­e­de dør­mand, der af­slø­re­de ham med ko­kain

BT - - NYHEDER -

BEFØJELSER »Du skal pas­se på, at du ik­ke over­skri­der di­ne beføjelser. Husk nu li­ge di­ne beføjelser.« Des­pe­rat for­søg­te en dansk po­li­ti­mand at true en dør­mand til at ven­de det blin­de øje til, selv om dør­man­den li­ge hav­de til­ba­ge­holdt po­li­ti­man­den med ko­kain.

Det fo­re­gik iføl­ge den net­op of­fent­lig­gjor­te over­sigt over po­li­tiets di­sci­pli­na­er­sa­ger for 2015 i for­bin­del­se med po­li­ti­man­dens be­søg på en bar. I en po­rt ha­ve po­li­ti­man­den net­op kl­ar­gjort to ba­ner ko­kain på gl­a­s­pla­den til en iPho­ne, da dør­man­den greb ind, til po­li­ti­man­dens sto­re util­freds­hed.

Og­så ba­rens in­de­ha­ver fik kort efter et par tru­en­de ord med på vej­en. »Du vil kom­me til at se rig­tig me­get til mig frem­over. Du skal ik­ke ven­de ryg­gen til mig.«

Ved en ef­ter­føl­gen­de rets­sag blev po­li­ti­man­den idømt 60 da­ges fa­engsel, og i kølvan­det på den dom be­stem­te Justits­mi­ni­ste­ri­et, at po­li­ti­man­den skul­le af­ske­di­ges uden var­sel. ’Uhel­dig op­før­sel i nat­te­li­vet’ Min­dre al­vor­li­ge blev kon­se­kven­ser­ne for et an­det af po­li­tiets brod­ne kar, som og­så før­te sig uhel­digt frem i nat­te­li­vet ved at mis­bru­ge sin stil­ling. Ved ind­gan­gen til et disko­tek vi­ste po­li­ti­man­den sin po­li­til­e­gi­ti­ma­tion frem til en dør­mand og spurg­te, om han »kun­ne kom­me gra­tis ind på det«.

I ba­ren på disko­te­ket vi­ste han igen sin po­li­til­e­gi­ti­ma­tion til en bar­ten­der og spurg­te, om han »kun­ne få en god pris på en hel fla­ske spi­ri­tus«.

Statsad­vo­ka­ten vur­de­re­de, at der var ta­le om en over­tra­e­del­se af straf­fe­lovens pa­ra­graf 155 om stil­lings­mis­brug, hvil­ket ret­ten vi­ste sig at va­e­re enig i.

Det ko­ste­de po­li­ti­man­den fi­re dag­bø­der á 500 kr, og des­u­den til­del­te Rigs­po­li­ti­et ham bag­ef­ter en di­sci­pli­na­er bøde på yder­li­ge­re 1.000 kr.

En di­sci­pli­na­er bøde af sam­me stør­rel­se blev og­så til­delt en an­den po­li­ti­mand, der hav­de mis­brugt sin po­li­til­e­gi­ti­ma­tion til at kø­re gra­tis med to­get, da en tog­fø­rer bad om at se hans bil­let. Det kom se­ne­re ud­over de 1.000 kr. i di­sci­pli­na­er bøde og­så til at ko­ste ham en nor­mal bøde på 3.000 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.