Lod hja­el­pe­løs lig­ge 42 ti­mer i sko­v­grøft

BT - - NYHEDER -

ARROGANCE En hja­el­pe­løs mand med par­kin­sons syg­dom blev ik­ke li­ge­frem ta­get al­vor­ligt, da han rin­ge­de 112, efter at va­e­re va­el­tet med sin cy­kel i en dansk skov. Til po­li­ti­man­den på alarm­cen­tra­len for­kla­re­de han, at han på grund af sin be­va­e­gel­ses­syg­dom ik­ke kun­ne kom­me op ved egen hjaelp. Det hav­de po­li­ti­man­den dog på in­gen må­de for­stå­el­se for, skul­le det vi­se sig: »Det er jo ik­ke taxa­kør­sel, vi la­ver her,« ud­tal­te han blandt an­det på den bån­de­de sam­ta­le, som Po­li­tik­la­ge­myn­dig­he­den bag­ef­ter har haft ad­gang til. »Nej, så kan jeg sgu ik­ke hja­el­pe dig - do. Så kan vi hå­be, du bli­ver fun­det in­den vin­ter må­ske,« lød det og­så hå­nen­de fra po­li­ti­man­den på alarm­cen­tra­len, som til­sy­ne­la­den­de glem­te alt om den hja­el­pe­lø­se par­kin­son-pa­tient, da han hav­de af­brudt sam­ta­len.

I hvert fald blev den va­el­te­de cyk­list først fun­det efter me­re end 42 ti­mer i en grøft i sko­ven.

Po­li­tik­la­ge­myn­dig­he­den har fun­det po­li­titje­ne­ste­man­dens dis­po­si­tio­ner i for­bin­del­se med 112-an­mel­del­sen »sa­er­de­les be­kla­ge­li­ge«, for­di der ik­ke blev iva­er­k­sat en red­nings­ind­sats.

Den på­ga­el­den­de be­tjent blev af sin lo­ka­le po­li­tik­reds bag­ef­ter indstil­let til en ad­var­sel af Rigs­po­li­ti­et, som fulg­te indstil­lin­gen, frem­går af den net­op of­fent­lig­gjor­te over­sigt over dansk po­li­tis di­sci­pli­na­er­sa­ger 2015.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.