I syd­sta­ter­ne ham­strer de dra­e­ber­ma­ski­ner

Efter mas­sa­kren i Or­lan­do vil Hil­lary Cl­in­ton be­gra­en­se de tun­ge vå­ben, hvil­ket ik­ke er po­pu­la­ert i Ala­ma­ba

BT - - NYHEDER - Jan Erik­sen | jae@bt.dk Bax Lind­hardt | foto

Ame­ri­ka­ne­rens ret til at ba­e­re vå­ben for at kun­ne for­sva­re sig er ble­vet et nøg­le­punkt i valg­kam­pen.

In­spi­re­ret af den se­ne­ste mas­sa­kre i ju­ni i Or­lan­do, der ko­ste­de 49 men­ne­sker li­vet, har Hil­lary Cl­in­ton med­delt, at hun vil ind­fø­re kon­trol med de man­ge mil­li­o­ner vå­ben, der fin­des i USA. Man­ge i syd­sta­ter­ne fryg­ter, at hun vil be­gra­en­se det al­ler­mest hel­li­ge for en ame­ri­ka­ner, na­est efter yt­rings­fri­he­den: ret­ten til at for­sva­re sig med en kug­le.

BT er på et ro­ad­trip gen­nem Do­nald Trumps bag­ha­ve. En tur gen­nem syd­sta­ter­ne Ten­nes­see, Mis­sis­sip­pi og Alabama, der tra­di­tio­nelt stem­mer re­pu­bli­kansk, frem mod sving­s­ta­ten Fl­o­ri­da.

Ved Hig­hway 231, der for­bin­der Bir­m­ing­ham med Do­t­han i det syd­li­ge Alabama, lig­ger lands­by­en Troy. I ef­ter­år­s­var­men lig­ner det en hvil­ken som helst an­den ame­ri­kansk small town: tra­e­hu­se med sto­re ve­ran­da­er for­an, en tank­sta­tion, en køb­mand, et Waf­f­le Hou­se, en kir­ke, en bør­ne­ha­ve. På det na­er­me­ste Troy kom­mer et torv, lig­ger Upsca­le Pawn/Fa­mily Fi­rearms.

Vå­ben – fra va­eg til va­eg

Set ude­fra er det en und­se­lig byg­ning. Bu­tik­ken er ik­ke ret stor, men på den be­gra­en­se­de plads er der plads til en guds vel­sig­nel­se – el­ler for­ban­del­se – af vå­ben. For en dan­sker er det alt an­det li­ge et gro­tesk syn. På va­eg­gen ha­en­ger der ad­skil­li­ge så­kald­te AR’erer, ’As­sault Rif­f­les’, som hver­ken er jagt- el­ler måls­skyd­nings­vå­ben. Det er dra­e­ber­ma­ski­ner, nog­le op­rin­de­lig de­sig­net til den ame­ri­kan­ske ha­er. De ha­en­ger si­de om si­de med min­dre vå­ben og det nye sort i den ame­ri­kan­ske vå­be­nin­du­stri: ly­se­rø­de vå­ben, der hen­ven­der sig til et stort kvin­de­ligt pu­bli­kum.

»Det se­ne­ste par må­ne­der har vi op­le­vet en sta­erk stig­ning i sal­get af vå­ben her i bu­tik­ken – isa­er AR’s,« forta­el­ler Jo­hn Par­ker, der er be­sty­rer i Upsca­le Pawn. Stig­nin­gen i den lil­le bu­tik i Troy har va­e­ret 25-20 pct. I Bir­m­ing­ham, som vi be­søg­te ons­dag, for­tal­te de om en til­sva­ren­de stig­ning.

I for­vej­en er vå­bensal­get ste­get som re­ak­tion på de man­ge sko­le­mas­sa­krer.

»Det med os ame­ri­ka­ne­re og vo­res vå­ben er bå­de kom­pli­ce­ret og me­get en­kelt. Man­ge men­ne­sker her i Sy­den, er me­get vre­de, fak­tisk er de end­nu vre­de­re la­en­ge­re ne­de syd­på, i Fl­o­ri­da. Det hand­ler om no­get helt grund­la­eg­gen­de i det ame­ri­kan­ske sam­fund, nem­lig ’The Second Amend­ment’,« si­ger Jo­hn Par­ker, da BT be­sø­ger hans bu­tik og na­er­stu­de­rer de man­ge vå­ben, kni­ve med me­re.

’Den an­den til­fø­jel­se’ til den ame­ri­kan­ske for­fat­ning af 1787 hand­ler om in­di­vi­dets ret til at ba­e­re vå­ben og sky­de for at for­sva­re sig mod al­le, der op­fat­tes som tru­en­de. Uan­set om det er pri­vat­per­so­ner el­ler myn­dig­he­der.

Vå­ben­for­bud vil ik­ke hja­el­pe

I valg­kam­pen har Hil­lary Cl­in­ton sagt, at hun som pra­esi­dent vil ar­bej­de for en be­gra­ens­ning af vå­bensal­get, helst i sam­ar­bej­de med de man­ge magt­ful­de vå­ben­lob­by­or­ga­ni­sa­tio­ner.

»Der er man­ge mis­for­stå­el­ser om, hvad det egent­lig er, Hil­lary Cl­in­ton vil. Jeg er kon­ser­va­tiv til det in­der­ste og stem­mer på Trump, for­di han er den kon­ser­va­ti­ve kan­di­dat, selv om jeg ik­ke sy­nes spe­ci­elt godt om ham. Men det er jo ik­ke rig­tigt, som man­ge tror, at Hil­lary vil be­slag­la­eg­ge al­le vå­ben i USA,« si­ger Par­ker med et lil­le grin.

»Hil­lary vil man­ge ting. Først og frem­mest vil hun be­gra­en­se sal­get af de tun­ge vå­ben, AR’er­ne. Det er der­for, man­ge ham­strer den slags for øje­blik­ket. Det for­slag er jeg me­get imod. De men­ne­sker, der vil ondt med den slags vå­ben, skal nok få fat i dem al­li­ge­vel. Hun har og­så me­re ri­me­li­ge for­slag, som at sa­et­te re­strik­tio­ner for, hvem der kan med­vir­ke i Gun Shows. Det er for let for gal­nin­ge at stil­le op i den slags, og men­ne­sker kom­mer let til ska­de,« si­ger Par­ker.

25 år i den ame­ri­kan­ske ha­er

Han er en vel­tra­e­net, ve­lover­ve­jet her­re. Det er sva­ert at fo­re­stil­le sig Par­ker tra­ek­ke først og sky­de. Men det er han ik­ke de­sto min­dre klar til den dag, det bli­ver nød­ven­digt. Og sand­syn­lig­he­den for, at han ram­mer, er stor. Han var 25 år i den ame­ri­kan­ske ha­er, ind­til han blev be­sty­rer af sin brors vå­ben­bu­tik. Nor­malt bru­ger han mest si­ne i alt fem­ten vå­ben til tra­e­ning, kon­kur­ren­cer og jagt.

»Jeg kan fo­re­stil­le mig, at man i me­re li­be­ra­le lan­de som je­res har en fo­re­stil­ling om ame­ri­ka­ne­re som en flok sky­de­ga­le men­ne­sker. Sta­ti­stik­ken vi­ser, at der ik­ke er fle­re skud­drab el­ler va­eb­ne­de over­fald, end der al­tid har va­e­ret. Jeg ba­e­rer som så man­ge an­dre ame­ri­ka­ne­re al­tid min pi­stol, si­ger Par­ker og løf­ter op i sin T-shirt, så vi kan se hans Smith & Wes­son-pi­stol.

»Det hand­ler om min ret til at for­sva­re

FOTO: BAX LIND­HARDT

Jo­hn Par­ker med sin Wind­ham In­fan­pon­ry AR-pi­stol, der al­tid lig­ger klar i hans truck, og den lil­le Smith & Wes­son, som al­tid sid­der klar i ba­el­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.