Ter­r­ortrus­sel mod New York

BT - - NYHEDER -

TER­R­ORTRUS­SEL Myn­dig­he­der­ne i New York er ble­vet op­ma­er­k­som­me på en mu­lig trus­sel om­kring valg­da­gen, si­ger po­li­ti og an­dre of­fi­ci­el­le kil­der i den ame­ri­kan­ske stor­by iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters. Trus­len kom­mer an­gi­ve­ligt fra det mi­li­tan­te net­va­erk alQa­e­da. Det si­ger en unavn­gi­ven re­ge­rings­kil­de i Was­hin­g­ton til Reu­ters.

Kil­den til­fø­jer dog, at trus­len an­ses for re­la­tivt lil­le.

Mel­din­gen får or­dens­mag­ten i New York til at va­e­re sa­er­ligt på vagt i we­e­ken­den op til val­get tirs­dag 8. novem­ber.

Po­li­ti­et i New York med­del­er, at trus­sels­rap­por­ten ik­ke er spe­ci­fik, og at po­li­tiets an­ti­ter­r­or­eks­per­ter fort­sat er ved at vur­de­re den.

»Vi har ar­bej­det sam­men med FBI gen­nem den Fa­el­les Ter­r­o­ris­me Ind­sats­styr­ke samt vo­res an­ti­ter­ror- og ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster,« op­ly­ser po­li­ti­et i New York. Alar­me­re­de po­li­ti­et Det var fø­de­ra­le myn­dig­he­der, der valg­te at alar­me­re po­li­ti­et i New York, op­ly­ser en tals­mand for po­li­ti­et.

Hav­ne­myn­dig­he­der­ne i New York og New Jer­sey, som står for drif­ten af luft­hav­ne, tun­ne­ler og bro­er i New Yor­k­om­rå­det, er og­så vars­let om den po­ten­ti­el­le trus­sel.

»Vi fort­sa­et­ter med et højt ni­veau af pa­trul­je­ring ved al­le vo­res an­la­eg, som har va­e­ret i kraft i no­gen tid nu,« si­ger en tals­mand for hav­ne­myn­dig­he­der­ne, Ste­ve Co­le­man.

Han vil ik­ke op­ly­se yder­li­ge­re detaljer om, hvil­ken form for trus­sel det dre­jer sig om, el­ler an­dre detaljer.

Tv-sta­tio­nen CBS rap­por­te­re­de, at ame­ri­kan­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster har ad­va­ret lo­ka­le myn­dig­he­der i sta­ter­ne New York, Te­xas og Vir­gi­nia om mu­li­ge an­greb fra al-Qa­e­das si­de på man­dag, dagen in­den val­get.

CBS har si­ne op­lys­nin­ger fra unavn­giv­ne kil­der og na­evn­te ik­ke, hvor i de på­ga­el­den­de del­sta­ter der an­gi­ve­ligt er pla­ner om ter­r­or­anslag.

Det var ik­ke mu­ligt at få en kom­men­tar fra det ame­ri­kan­ske mi­ni­ste­ri­um for in­den­land­sk sik­ker­hed

Ame­ri­ka­ner­ne va­el­ger ny pra­esi­dent og nye med­lem­mer af Kon­gres­sen på tirs­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.