FORHADTE FRITS

BT - - NYHEDER -

Som stor og magt­fuld par­ti­fø­rer for DNSAP – Dan­marks Na­tio­nalso­ci­a­li­sti­ske Ar­bej­der­par­ti – var Frits Clau­sen en sva­er mand at kom­me udenom i be­sa­et­tel­ses­år­e­ne. Han var ud­dan­net la­e­ge, men ved stif­tel­sen af par­ti­et blev det hans frem­me­ste mis­sion.

In­ter­ne stri­dig­he­der i par­ti­et før­te til, at han i 1943 valg­te at mel­de sig selv som fri­vil­lig mi­li­ta­er­la­e­ge for Waf­fen SS i tysk krig­stje­ne­ste. Blandt an­det på et SS-la­za­ret i Minsk.

Be­vis­byr­den mod Frits Clau­sen be­stod dog pri­ma­ert af at ha­ve udø­vet lands­ska­de­lig virk­som­hed. Han dø­de i Ve­stre Fa­engsel sam­me dag, som an­kla­ge­skrif­tet mod ham var ud­fa­er­di­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.