STRAEBEREN CARL VAERNET

BT - - NYHEDER -

Han stra­eb­te efter rig­dom, be­røm­mel­se og an­er­ken­del­se. Og var pa­rat til at gø­re hvad som helst for at nå si­ne mål. Carl Vaernet la­e­ste til la­e­ge sam­men med Frits Clau­sen, men søgte mag­ten gen­nem den me­di­cin­ske ver­den, hvor han – al­le­re­de før be­sa­et­tel­sen – var be­rømt og be­ryg­tet for til­sy­ne­la­den­de at kun­ne ku­re­re alt.

Men med na­zis­mens ind­t­og gjor­de ra­ce­hy­gi­e­ne sit ind­t­og i hans re­per­toi­re, og han be­gynd­te at eks­pe­ri­men­te­re med at ku­re­re ho­mo­seksu­a­li­tet, som blev set som en trus­sel mod den ari­ske ra­ce. For­sø­ge­ne blev bl.a. ud­ført på fan­ger i kz-lej­ren Bu­chenwald, og mindst to test­per­so­ner dø­de un­der hans hånd.

Vaernet blev dog al­drig rets­for­fulgt. Han nå­e­de at flyg­te til Ar­gen­ti­na, hvor han dø­de i 1965.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.