NAZILAERLINGEN

BT - - NYHEDER -

Han slad­re­de om dem, der kri­ti­se­re­de ty­sker­ne. Gik langt for at gø­re si­ne ho­ser grøn­ne hos na­zi­ster­ne. Og i 1942 kun­ne han kal­de sig Haupt­s­turm­führer – kap­ta­jn – i Waf­fen SS. SS-la­za­ret­tet i Krakow var et af de ste­der, mi­li­ta­er­la­e­gen Emil Pe­ter­sen gjor­de tje­ne­ste for ty­sker­ne. Net­op her ud­før­tes en ra­ek­ke me­di­cin­ske eks­pe­ri­men­ter på kz-fan­ger som det må for­modes, at Emil Pe­ter­sen om ik­ke an­det hav­de kend­skab til. Li­ge­le­des ar­bej­de­de han sam­men med den be­ryg­te­de kz-la­e­ge Sig­mund Ra­s­cher og var som mini­mum vi­den­de om de koldtvands­for­søg på om­kring 300 fan­ger – hvoraf mel­lem 80 og 90 dø­de – som Ra­s­cher stod bag.

Efter be­sa­et­tel­sen blev Emil Pe­ter­sen kun straf­fet for at ha­ve gjort tysk krig­stje­ne­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.