Løk­ke er sat skak, men ik­ke mat

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Med re­ge­rin­gens sto­re pro­jekt pak­ket va­ek er der gå­et hul på for­hand­lings­byl­den, så nog­le af de små pro­jek­ter kan kom­me i hus. HVAD ER KOM­MET i hus? Der er ind­gå­et en bred af­ta­le om for­de­lin­gen af sats-pulj­en. 943 mil­li­o­ner kro­ner, som for­de­les til for­skel­li­ge so­ci­a­le for­mål. Der er og­så ind­gå­et en af­ta­le om for­de­ling af forsk­nings­re­ser­ven - i alt 555 mil­li­o­ner kro­ner i 2017 til forsk­ning og ud­vik­ling. HVAD KAN EL­LERS lan­de? Det ser ud til, at der er vil­je blandt de blå par­ti­er til at lan­de en fi­nans­lov. Med til en fi­nans­lov hø­rer delaf­ta­ler på en ra­ek­ke om­rå­der. Det var re­ge­rin­gens håb, at man der­med kun­ne få hul på for­hand­lings­byl­den, så man må­ske kun­ne ven­de til­ba­ge til nog­le af de vig­ti­ge ude­stå­en­de spørgs­mål fra 2025-pla­nen og må­ske end­da lø­se top­skat­teknu­den. Men DF har end­nu en gang over­ta­get sty­rin­gen. HVOR­DAN TA­GER DF sty­ring? Først til­lod de ik­ke, at der faldt delaf­ta­ler el­ler for den sags skyld en finanslovsaftale på plads, før top­skat­teknu­den blev løst, men efter DFs møgs­ag om EU-mid­ler lå­ste de op og skab­te mu­lig­hed for at til­si­desa­et­te 2025-pla­nen på ubest emt tid for til gen­ga­eld at få skub i de øv­ri­ge for­hand­lin­ger. Det lig­ne­de en yd­my­gen­de, men til­tra­engt hja­el­pen­de hånd til re­ge­rin­gen. Men så spil­le­de DF plud­se­lig syv ud­la­en­din­ge­krav til fi­nans­lo­ven på ba­nen. Det ly­der må­ske, som det ple­jer fra DF, men det be­ty­der no­get helt an­det. ver­den som re­ge­rin­gens of­fi­ci­el­le for­slag, f.eks. aen­drin­ger i SU og pen­sions­al­der. Man kan byg­ge en hel so­ci­al­de­mo­kra­tisk valg­kamp op på sim­pelt­hen at vil­le det mod­sat­te af Ven­stre. HVAD BE­TY­DER DET for LAs trus­sel mod re­ge­rin­gen? An­ders Samu­el­sen har - og­så i den­ne uge - be­kra­ef­tet, at trus­len står ved magt. Hvis ik­ke re­ge­rin­gen le­ve­rer top­skat­te­let­tel­ser på fem pro­cent­po­int til al­le top­skat­tey­de­re, så va­el­ter LA re­ge­rin­gen efter nytår. Det er alt­så i prin­cip­pet li­ge me­get, om let­tel­sen le­ve­res som en del af fi­nans­lo­ven el­ler som en del af an­dre for­hand­lin­ger. Pro­ble­met for re­ge­rin­gen er, at DF står li­ge så stejlt på sin af­vis­ning af top­skat­te­let­tel­ser. FIN­DES DER EN løs­ning? Ja da. Spørgs­må­let er ba­re, om no­gen er pa­ra­te til at be­ta­le pri­sen for det. Og om de der­med vil va­e­re med til at ’be­løn­ne’ LA for en ad­fa­erd, som de ik­ke øn­sker at se genop­ført på an­dre po­li­ti­k­om­rå­der. Jeg tviv­ler. HVIL­KE LØS­NIN­GER FIN­DES? Der spe­ku­le­res i man­ge kre­a­ti­ve ting på Chri­sti­ans­borg. F.eks. at re­ge­rin­gen lan­der sin fi­nans­lov, men så tvin­ges til en dron­nin­grun­de, hvor pi­len igen vil pe­ge på Løk­ke, som så vil ind­lem­me LA (og må­ske De Kon­ser­va­ti­ve) i re­ge­rin­gen. På den må­de har LA ik­ke få­et sin top­skat, det har i re­a­li­te­ten ’va­el­tet’ re­ge­rin­gen, men ’be­løn­nes’ med mi­ni­ster­bi­ler. En an­den spe­ku­la­tion er, at LA skal over­ta­les til an­dre skat­te­let­tel­ser - f.eks. på er­hvervs­be­skat­ning, re­gi­stre­rings­af­gift og lig­nen­de. I te­o­ri­en kan man jo til­by­de LA skat­te­let­tel­ser til ti gan­ge den va­er­di, som top­skat­ten re­pra­e­sen­te­rer. Og så vil det va­e­re ab­surd, hvis par­ti­et tak­ker nej. Men det er alt sam­men spe­ku­la­tio­ner og te­o­ri­er. HVAD ER BUNDLINJEN? I det fi­re­di­men­sio­nel­le skak­spil, par­ti­er­ne i blå blok spil­ler, er Løk­ke al­le­re­de sat skak fle­re gan­ge. Han er end­nu ik­ke sat skak­mat. Men Løk­ke har mi­stet de fle­ste af si­ne brik­ker på bra­et­tet. Det er re­elt Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, som sty­rer spil­let. Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Løk­ke har mi­stet de fle­ste af si­ne brik­ker på bra­et­tet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.