’ ’

BT - - DEBAT -

HVAD BE­TY­DER DFS krav til fi­nans­lo­ven? Hvis re­ge­rin­gen og de øv­ri­ge blå par­ti­er imø­de­kom­mer DFs krav i for­bin­del­se med for­hand­lin­ger­ne om fi­nans­lo­ven. Hvad skul­le så få DF til at tra­e­de ind i dis­kus­sio­ner om 2025-pla­nen? Så er der gan­ske en­kelt uen­de­lig lidt, som vil tra­ek­ke DF til de for­hand­lin­ger. Man kan i te­o­ri­en godt fin­de et sta­er­kt nok lok­ke­mid­del, men ik­ke et, som Ven­stre kan el­ler vil le­ve med. Hvis DF får si­ne stram­nin­ger på fi­nans­lo­ven, så er der kun gi­gan­ti­ske in­drøm­mel­ser til­ba­ge, som vil kun­ne tra­ek­ke dem ind til 2025-for­hand­lin­ger­ne. F.eks. et far­vel til Schen­gen­sam­ar­bej­det. HVAD SÅ MED 2025-pla­nen? Den bli­ver - som tin­ge­ne ser ud nu - ik­ke til an­det end en skit­se på et skri­ve­bord. Nog­le ele­men­ter kan må­ske mi­gre­re over i for­hand­lin­ger­ne om fi­nans­lo­ven, men an­dre må re­ge­rin­gen sim­pelt­hen op­gi­ve. Det uhyg­ge­li­ge – set med Ven­stres øj­ne – er, at der jo med pla­nen er pra­e­sen­te­ret en lang ra­ek­ke fi­nan­si­e­rings­for­slag, som nu le­ver i den vir­ke­li­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.