Kul­tur Når de kom­mer fra rum­met …

BT - - KULTUR -

tru­en­de rum­ski­be, der lig­ner stå­en­de ci­ga­rer. Hvor­vidt rumva­es­ner­ne er go­de el­ler on­de, må man gå i bi­o­gra­fen for at se i en film, hvor trai­le­ren spil­ler på net­op det­te spørgs­mål. Je­re­my Ren­ner og Fo­rest Whi­ta­ker er og­så på rol­le­li­sten. Et spejl af ti­den Den­nis Vil­le­ne­u­ve har in­stru­e­ret, og det er ik­ke no­gen hvem som helst, for hans na­e­ste film bli­ver fort­sa­et­tel­sen til ’Bla­de Run­ner’, nem­lig ’Bla­de Run­ner 2049’. Tid­li­ge­re har han va­e­ret man­den bag thril­le­ren ’Pri­so­ners’ og gangster­dra­ma­et ’Si­ca­rio’.

Om de for­skel­li­ge ali­ens er ven­ner el­ler fjen­der, kan ik­ke al­tid, men dog of­te sa­et­tes i for­bin­del­se med tidsån­den. I 1950er­ne og 1960er­ne hav­de vi den kol­de krig og ri­ge­ligt med trus­ler her på jor­den, og det gjor­de, at de fle­ste film om det yd­re rum hand­le­de om trus­ler.

Se­ne­re blev sci­en­ce-fi­ction fil­me­ne lidt blø­de­re i kan­ter­ne. I 1970er­ne og 1980er­ne pri­ma­ert tak­ket va­e­re Steven Spi­el­berg, der tro­e­de på det go­de i mø­det med det frem­me­de, selv om han og­så se­ne­re har la­vet et re­ma­ke af ’War of the Wor­lds’. Fra isa­er 1996 og frem var der ta­le om fjendt­li­ge in­va­sio­ner i ’In­de­pen­den­ce Day’ og ad­skil­li­ge ko­pi­pro­duk­ter på den suc­ces­ri­ge film.

Te­ma­et hol­der for­ment­lig al­drig op med at fa­sci­ne­re. Ale­ne in­den året lø­ber ud, får vi yder­li­ge­re to film, der fo­re­går i det yd­re rum. Den før­ste Star Wars-film, der ik­ke er en del af sel­ve se­ri­en på ni film, i form af ’Rogue One: A Star Wars Story’ 16. de­cem­ber med blandt an­dre Mads Mik­kel­sen i fjer­ne sol­sy­ste­mer.

’Pas­sen­gers’ får pre­mi­e­re li­ge før jul – 22. de­cem­ber – med Chris Pratt og Jen­ni­fer Lawren­ce i ho­ved­rol­ler­ne. Den hand­ler om en astro­naut i et rum­skib, der er på vej til en ko­lo­ni­se­ret pla­net. Han våg­ner 90 år, før det er plan­lagt. For at få sel­skab og ik­ke at dø ale­ne vaekker han en ung, smuk kvin­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.