Ga­ran­ti ud­for­drer mar­ke­det

BT - - BILER -

MELLEMSTOR NV300, som ful­den­der mo­del­pro­gram­met for ja­pa­ner­ne i Eu­ro­pa.

»NV300 ud­fyl­der det sid­ste hul i vo­res va­re­bilspro­gram, og den kom­mer til at spil­le en vig­tig rol­le for vo­res pla­ner for mar­ke­det.

Vi har fo­kus på at op­nå en mar­keds­an­del på fi­re pro­cent på va­re­bils­mar­ke­det, og det me­ner vi er re­a­li­stisk, vo­res va­ek­stra­te ta­get i be­tragt­ning,« si­ger Ro­bert Lujan, som er di­rek­tør for va­re­bi­ler i Nis­san Eu­ro­pa.

Bi­len er ud­vik­let i sam­ar­bej­de med Re­nault, og det ses bag rat­tet, hvor knap­per og kon­tak­ter samt et me­di­e­an­la­eg med en 7 tom­mers ska­erm og­så er la­vet af fransk­ma­en­de­ne.

Det er og­så mu­ligt at få bak­ka­me­ra i baks­pej­let, og det fun­ge­rer vir­ke­lig godt og vil med ti­den be­ty­de en ’Bil­ka-bu­le’ el­ler to fa­er­re.

Nis­sans va­re­bi­ler er ud­vik­let til at kun­ne op­fyl­de man­ge be­hov og til at kun­ne an­ven­des i man­ge for­skel­li­ge bran­cher, og der er der­for na­tur­lig­vis bå­de en Com­bi (bus med ni plad­ser) og en al­min­de­lig va­re­vogn, som har plads til tre eu­ro­pa­pal­ler – el­ler 8,6 ku­bik­me­ter. Skra­ed­der­sy­et va­re­rum Al­le bi­ler får va­re­rum, som man selv fra le­ve­rin­gen kan få skra­ed­der­sy­et, ka­bi­ner med kom­fort­ud­styr og de se­ne­ste tek­no­lo­gi­ske funk­tio­ner.

Nis­sans NV300 vil kun­ne fås i fle­re for­skel­li­ge kom­bi­na­tio­ner, fra cam­pe­re og kø­le­bi­ler til last­bi­ler med ti­plad og me­get me­re.

Mo­to­ren bli­ver en­ten en 1,6 DCI med 95 hk el­ler 145 hk. Der­med ty­der alt på, at Nis­san har stor til­tro til sit eget pro­dukt, for Nis­san ud­for­drer gra­en­ser­ne i va­re­bils­seg­men­tet med en sta­erk ga­ran­ti: Der er fem års/160.000 km fa­briks­ga­ran­ti, som i fuldt om­fang kan over­fø­res til na­e­ste ejer og evt. ef­ter­føl­gen­de eje­re.

Der er end­nu ik­ke kom­met pri­ser el­ler pre­mi­e­re­da­to på NV300.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.