Na­va­ra i den sto­re sand­kas­se

BT - - BILER -

TEST hår, Javi­er hed­der han. Han har en hel dag va­e­ret vo­res in­struk­tør, mens en grup­pe mo­torjour­na­li­ster fra he­le Nor­den og Bal­ti­kum har kørt en mi­krosko­pisk del af Sa­ha­ras sand­vid­der tyn­de i en helt al­min­de­lig ud­ga­ve af Nis­san Na­va­ra, som blev re­lan­ce­ret tid­li­ge­re på året.

Javi­er er ik­ke en hr. Hvem­som­helst. Han har selv kørt det le­gen­da­ri­ske ral­lyløb Pa­ris-Da­kar fi­re gan­ge, ind­til lø­bet i dets op­rin­de­li­ge form blev luk­ket i 2008 på grund af ter­r­ortrus­ler – men det er en helt an­den hi­sto­rie. Nu var det jour­na­li­ster­nes tur til at føl­ge i hjulspo­ret på Pa­ris-Da­kar.

Nis­san har gan­ske stor til­tro til Na­va­ra, som er tolv­te ge­ne­ra­tion af bi­len. Den har få­et en kraf­tig op­gra­de­ring i ka­bi­nen, så bi­len kom­mer langt ta­et­te­re på at ha­ve sam­me kva­li­tet og ud­styr som suv-mo­del­ler­ne fra Nis­san.

Und­ta­get er dog den hår­de plast i ka­bi­nen – men Na­va­ra er jo sta­dig en hånd­va­er­ker­bil, så det le­ver vi fint med. Ro­bust un­der­vogn Mo­del­len har des­u­den få­et en ro­bust og hård­før un­der­vogn, som skal ha­ve mas­ser af nye kon­struk­tions­ma­es­si­ge funk­tio­ner, der yder­li­ge­re for­bed­rer kø­re­e­gen­ska­ber­ne og de prak­ti­ske egen­ska­ber.

Blandt det nye i Na­va­ra er et fi­re­hjul­stra­ek, som er ud­vik­let til at ta­ge selv de stør­ste ud­for­drin­ger op. Og der­for var vi in­vi­te­ret til Sa­ha­ra.

Nis­san har haft travlt med at kon­stru­e­re et helt nyt fem-led­det bag­hjuls­op­ha­eng til Doub­le Cab-mo­del­len. Med det er der en lang ra­ek­ke for­de­le, som gør bi­len li­ge så eg­net til of­fro­ad-kør­sel som til kør­sel på ve­je af en­hver art. Kom­for­ten er god selv, på me­get hul­le­de ve­je i høj fart, og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.