Stor kø­be­lyst

BT - - BILER -

NYE BI­LER Efter årets før­ste 10 må­ne­der lig­ger det sam­le­de salg af per­son­bi­ler knap ot­te pro­cent over den til­sva­ren­de pe­ri­o­de sid­ste år, og dan­sker­ne har så­le­des kurs mod det hø­je­ste an­tal ny­re­gi­stre­re­de bi­ler i et ka­len­der­år. I ok­to­ber blev der solgt 17.058 per­son­bi­ler, hvil­ket er no­gen­lun­de det sam­me (+1,1 pro­cent) som i ok­to­ber 2015, men min­dre end i den fo­re­gå­en­de må­ned, hvor der blev solgt 18.477. Så­le­des er der et fald fra sep­tem­ber til ok­to­ber på 7,7 pro­cent, men og­så sid­ste år var der et fald i kø­be­ly­sten i for­bin­del­se med må­neds­skif­tet, og al­li­ge­vel lan­de­de he­le årets salg som en ny re­kord.

De fle­ste af årets må­ne­der har budt på et salgstal over de til­sva­ren­de må­ne­der sid­ste år, og salgstal­let efter ok­to­ber lig­ger knap ot­te pro­cent over den sam­me pe­ri­o­de sid­ste år. Må­lt på før­ste hal­vår lå 2016 ca. 10 pro­cent over 2015, så stig­nin­gen er nu knap så stor. Ny re­kord »De sid­ste må­ne­der af året har i de se­ne­ste år va­e­ret sta­bi­le, hvor­for he­le året fort­sat for­ven­tes at lan­de me­get po­si­tivt og i stør­rel­ses­or­de­nen 220-225.000, mod sid­ste års knap 208.000 per­son­bi­ler. Der­for for­ven­ter vi, at 2016 bli­ver end­nu et re­kord-år for sal­get af nye bi­ler i Dan­mark,« si­ger adm. di­rek­tør Gun­ni Mik­kel­sen fra De Dan­ske Bi­lim­por­tø­rer.

Igen i ok­to­ber var det Peu­geot 208 (B-seg­men­tet), som solg­te rig­tig godt med 920 bi­ler. På an­den­plad­sen er det den nye VW Up, som har få­et rig­tig godt fat igen. på de na­e­ste plad­ser føl­ger Po­lo, Toy­o­ta Ay­go og Peu­geot 308.

Ten­den­ser­ne blandt bil­kø­ber­ne hol­der fort­sat, hvis man kig­ger på he­le top 20 – og ge­ne­relt i øv­rigt. Vi ser en lidt min­dre an­del til de små bi­ler i A- og B-seg­men­ter­ne (’mi­kro’ som VW Up og ’lil­le’ som f.eks. Hyun­dai i20), samt en sti­gen­de an­del af de Vi for­ven­ter, at 2016 bli­ver end­nu et re­kord-år for sal­get af nye bi­ler i Dan­mark

Gun­ni Mik­kel­sen, De Dan­ske Bi­lim­por­tø­rer

po­pu­la­e­re cros­sovers i su­v­seg­men­tet og en lil­le stig­ning af de lidt stør­re bi­ler i D-seg­men­tet. En ge­vinst Det er kun na­tur­ligt, at de dan­ske bil­kø­be­re går efter lidt stør­re bi­ler, me­ner Gun­ni Mik­kel­sen:

»Vi tror, at dan­ske fa­mi­li­er har sam­me be­hov som fa­mi­li­er i an­dre eu­ro­pa­ei­ske lan­de, hvor man ty­pisk kø­ber bi­ler et num­mer el­ler to stør­re. Med de man­ge nye lea­sing­til­bud og sid­ste års nedsa­et­tel­se af re­gi­stre­rings­af­gif­ten har dan­sker­ne få­et let­te­re ad­gang til de lidt stør­re bi­ler. Dis­se bi­ler by­der ty­pisk og­så på me­re sik­ker­heds­ud­styr, og kan va­e­re mindst li­ge så mil­jø­rig­ti­ge som de helt små bi­ler. Så der er ta­le om en ge­vinst bå­de for for­bru­ger­ne, sik­ker­he­den og mil­jø­et.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.