Hum­mels spil­len­de tra­e­ner

BT - - NAVNE -

den spil­len­de tra­e­ner, for en kul­tur­ba­e­rer i Hum­mel og en, som har haft enorm be­tyd­ning for sel­ska­bets ud­vik­ling.

Før Hum­mel hav­de Sø­ren Schri­ver bl.a. en mi­li­ta­er kar­ri­e­re med 11 år i ha­e­ren, her­un­der Ha­e­rens Of­fi­cer­s­sko­le i fi­re år, og har der­u­d­over va­e­ret kom­pag­ni­chef og eskadron­chef. Schri­ver slut­te­de sin mi­li­ta­e­re kar­ri­e­re som kap­ta­jn i 1987.

In­ter­es­sen for krigs­hi­sto­rie har dog ha­engt ved. Der står Na­po­leon­fi­gu­rer på Sø­ren Schri­vers skri­ve­bord, og Hum­mel­di­rek­tø­ren bru­ger flit­tigt anek­do­ter om og re­fe­ren­cer til sto­re slag for at ek­sem­pli­fi­ce­re og

SØ­REN SCHRI­VER Ha­e­rens Of­fi­cer­s­sko­le Fre­de­riks­berg Slot 1977 til 1981 Sja­el­land­ske Liv­re­gi­ment, Sla­gel­se, kom­pag­ni­chef og eskadron­chef 1982-1985. For­svar­sa­ka­de­mi­et, vi­de­reud­dan­nel­se 1986-1987 Mercuri In­ter­na­tio­nal, salgstra­e­ning, salgs- og mar­keds­kon­su­lent 1987-1991. Di­rek­tør for den dan­ske af­de­ling af Re­e­bok 1991-1993 CEO for Hum­mel april 1993-nu Op­vok­set i Ni­vå. Fa­de­ren var ge­ne­ral i ha­e­ren- mo­de­ren var sy­geple­jer­ske. Stu­dent fra Rung­sted Stats­sko­le, 1975. mo­ti­ve­re si­ne me­d­ar­bej­de­re.

»Da han rin­ge­de hjem for at af­la­eg­ge rap­port fra vo­res me­get vig­ti­ge mar­ked, Tyr­ki­et, i som­mer efter kup­for­sø­get, var det na­er­mest som at få en rap­port fra en krigs­her­re i fel­ten,« si­ger Christian Sta­dil.

I fri­ti­den bru­ger Sø­ren Schri­ver b.la. tid på lang­di­stan­cesvøm­ning, og sam­men med sin hu­stru Nina Schri­ver på or­ga­ni­sa­tio­nen WAWCAS, som hja­el­per kvin­der i Ne­pal med at op­ret­te eg­ne virk­som­he­der og ska­be va­er­di­ge liv for sig selv og de­res fa­mi­li­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.