Af med tø­jet el­ler kar­ri­e­ren

BT - - TV/RADIO -

Der­for har hun et klart bud­skab til al­le si­ne med­sø­stre: Fa­er­dig med kom­pro­mi­ser »Vi er op­dra­get til at tro, at hvis vi si­ger fra, så mi­ster vi vo­res le­ve­brød og en­der i un­der­gang. Vi vil ik­ke frem­stå som mok­ker. Så vi går på kom­pro­mis med vo­res in­te­gri­tet og hå­ber på for­an­drin­ger.

Jeg er fa­er­dig med kom­pro­mi­ser. Når jeg bli­ver kon­fron­te­ret med en af dis­se kom­men­ta­rer, stop­per jeg nu op og si­ger fra,« skri­ver Ku­nis, der har en per­son­lig be­sked til pro­du­ce­ren, der bad hen­de smi­de tø­jet den­gang:

»Jeg kom­mer til at ar­bej­de i den­ne by igen, men al­drig me­re sam­men med dig.«

Mila Ku­nis ven­ter i øje­blik­ket sit an­det barn med Ash­ton Kut­cher. Par­ret har i for­vej­en dat­te­ren Wy­att Isa­bel­le på to år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.