’Nu fortje­ner vi en by­tur’

Vild ju­bel i Es­b­jerg efter før­ste sejr i Su­per­liga­en si­den 22. au­gust

BT - - SPORTEN - Thomas Idskov | idskov@spor­ten.dk

Gan­ske vist lig­ger Es­b­jerg fB fort­sat sidst i Su­per­liga­en. Men efter sej­ren på 3-0 over AaB er ve­stjy­der­nes go­de hu­mør gen­skabt.

»Det var en fed sejr, og den skal fejres med en by­tur. Det sy­nes jeg, at vi fortje­ner, og det er jo i af­ten, at sa­e­so­nens ju­leøl bli­ver fri­gi­vet,« sag­de Jonas Jen­sen med et stort smil til BTs ud­send­te fod­bol­drepor­ter.

Han hav­de over­ta­get må­l­mands-hand­sker­ne fra vra­ge­de Jep­pe Højb­jerg, og han nød i ful­de drag sin per­son­li­ge suc­ces, som en stor del af de 3.012 til­sku­e­re på Blue Wa­ter Are­na efter sid­ste dom­mer­fløjt be­løn­ne­de med ju­bel­sang.

»Det er da fan­ta­stisk at bli­ve hyl­det på den må­de. Og jeg har ik­ke ta­enkt, at det skal stop­pe her. Det er ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at jeg har sto­re am­bi­tio­ner, og at jeg går efter at bli­ve per­ma­nent første­må­l­mand,« sag­de Jonas Jen­sen.

Stor­sej­ren over AaB var Es­b­jergs før­ste i dansk fod­bolds bed­ste ra­ek­ke si­den 22. au­gust mod OB og kom blot fem da­ge efter man hav­de lidt et fors­ma­e­de­ligt ne­der­lag på 2-6 i Aar­hus mod AGF.

»Stem­nin­gen i trup­pen har de se­ne­ste da­ge fuldt for­stå­e­ligt va­e­ret elen­dig. Så suc­ces­op­le­vel­sen mod AaB var til­tra­engt,« sag­de Jonas Jen­sen og blev bak­ket op i sit syns­punkt af Ro­bin Söder, der score­de et en­kelt mål mod AGF og to mod AaB.

»Jeg blev hof­te­o­pe­re­ret sid­ste ef­ter­år og fik kun en en­kelt kamp på vo­res første­hold i for­å­ret. Nu er min form igen i top, og jeg er su­per glad for, at jeg nu står no­te­ret for tre fuld­tra­ef­fe­re på min­dre end en uge,« sag­de Ro­bin Söder.

Før kam­pen hav­de Es­b­jergs en­gel­ske tra­e­ner Co­lin Todd for­u­den Jep­pe Højb­jerg og­så fjer­net Cas­per Ni­el­sen og An­dreas Nord­vik fra star­top­stil­lin­gen.

»Der måt­te ske no­get, og her efter kam­pen me­ner jeg, at be­slut­nin­gen var den rig­ti­ge. Sub­sti­tut­ter­ne gjor­de det jo frem­ra­gen­de,« sag­de Co­lin Todd og til­fø­je­de:

»Nu er der 17 da­ge til na­e­ste kamp. Det er lang tid. Jeg hav­de ger­ne spil­let den na­e­ste om en uge og der­med re­det vi­de­re på suc­ces­op­le­vel­sen mod AaB. Jeg kan for­stå, at spil­ler­ne nu vil ud i by­en for at drik­ke en øl. Det bli­ver uden min del­ta­gel­se. I mor­gen (lør­dag for­mid­dag, red.) tra­e­ner vi igen, og jeg for­ven­ter, at spil­ler­ne her er 100 pro­cent fri­ske. De tre po­int mod AaB er vig­ti­ge og et skridt på vej­en, men skal vi va­ek fra bun­dre­gio­nen, skal der man­ge fle­re po­int til på kon­to­en.«

AEr­g­rel­se i AaB-lej­ren

I AaB-lej­ren ae­r­gre­de an­fø­rer Ras­mus Würtz sig over ne­der­la­get.

»Vi har kun vun­det en en­kelt ud af vo­res se­ne­ste ni Su­per­liga-kam­pe. Efter ned­t­u­ren mod Es­b­jerg er det for al­vor op ad bak­ke for os. Den pra­e­sta­tion, vi le­ve­re­de, var gan­ske en­kelt ik­ke god nok,« sag­de Ras­mus Würtz.

Ch­eftra­e­ner Lars Søn­der­gaard vir­ke­de ry­stet.

»Det er mit an­svar, at vi la­ver alt for man­ge upro­vo­ke­re­de fejl. På grund af lands­holds­pau­sen spil­ler vi først igen om 14 da­ge (mod FC Kø­ben­havn, red.). I den mel­lem­lig­gen­de pe­ri­o­de vil vi bru­ge en del af ti­den på at kig­ge os selv i søm­me­ne,« sag­de Lars Søn­der­gaard, der iføl­ge sport­s­di­rek­tør Allan Gaar­de ik­ke er fy­rings­tru­et.

»Jeg for­står ud­ma­er­ket, at me­di­er­ne spør­ger om Lars Søn­der­gaards frem­tid i AaB. Men jeg sy­nes, at det tra­e­ner­ar­bej­de, der bli­ver ud­ført om­kring hol­det, er godt. Så han er ik­ke i fa­re for at mi­ste sit job,« sag­de Allan Gaar­de, der dog sam­ti­dig er­kend­te, at spil­let mod Es­b­jerg var skidt.

»Vi er ik­ke skar­pe nok og dum­mer os ved at gå i de­res kon­tra­fa­el­de. Vi for­sø­ger ik­ke at bort­for­kla­re den se­ne­ste tids min­dre go­de re­sul­ta­ter. Men bort­set fra kam­pen mod Es­b­jerg sy­nes jeg fak­tisk, at vi i lang tid har spil­let ud­ma­er­ket,« sag­de Allan Gaar­de.

Suc­ces-op­le­vel­sen mod AaB var til­tra­engt Jonas Jen­sen

Foto: Ni­els Hu­sted

Jonas Jen­sen spar­ker bol­den i spil mod AaB. Efter kam­pen og sej­ren tog han og hold­kam­me­ra­ter­ne på by­tur.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.