De mang­le­de må­le­ne i Aar­hus

BT - - SPORTEN - Ni­els O. Han­sen | piquet@spor­ten.dk

0-0-kam­pe be­hø­ver ik­ke at va­e­re ke­de­li­ge. Kam­pen mel­lem AGF og Sil­ke­borg var hel­ler ik­ke den ke­de­lig­ste kamp i årets Su­per­liga. Men den går nu hel­ler ik­ke over i hi­sto­ri­en.

Det var ty­de­ligt fra kam­pens start, at de to østjy­ske klub­ber beg­ge sat­se­de på at be­va­re det ene po­int, de hav­de. Og re­sul­ta­tet blev, at kam­pen i al­min­de­lig­hed – og før­ste halv­leg i sa­er­de­les­hed – blev en me­get tak­tisk fo­re­stil­ling, som kun det mål, der al­drig kom, kun­ne ha­ve løst op for.

AGF hav­de kam­pen igen­nem bol­den mest, men hjem­me­hol­det var for sja­el­dent far­lig.

Sil­ke­borgs Den­nis Fl­in­ta for­mu­le­re­de det egent­lig me­get godt i pau­sen over for TV3 Sport 2:

»Det gør mig ik­ke no­get, at vi er un­der pres, så la­en­ge de ik­ke ska­ber det sto­re. Den an­den vej er vi så ik­ke skar­pe nok, men bli­ver vi det, kan vi gø­re ondt på AGF,« sag­de Sil­ke­borg-for­sva­re­ren.

Det gjor­de de så al­drig. Det bed­ste for­søg på at te­ste AGF-ke­e­pe­ren, Alek­s­an­dar Jova­novic, hav­de høj­re­kan­ten Ro­bert Skov – en af kam­pens bed­re spil­le­re – med et fladt langskud.

»Vi skal ha­ve vo­res ba­cks bed­re med for at ska­be gen­nem­brud,« men­te AGF-tra­e­ner, Glen Rid­ders­holm, in­den an­den halv­leg.

Det kom de så hel­ler ik­ke for al­vor, og i det mind­ste kun­ne man si­ge, at uaf­gjort var et pas­sen­de fa­cit.

Det var før­ste gang i na­e­sten tre må­ne­der, at AGF holdt nul­let, og sam­men­holdt med man­da­gens ka­em­pe­sejr over Es­b­jerg på 6-2 kun­ne det ty­de på ly­se­re ti­der i Aar­hus efter en sva­er pe­ri­o­de.

Sil­ke­borg kan efter en tung start gla­e­de sig over, at de nu kun har tabt en ud af de sid­ste ni kam­pe. Og det var på ude­ba­ne mod FCKs me­stre.

FOTO: AXEL SCHÜTT

Der var mas­ser af na­er­kam­pe, men in­gen mål i År­hus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.