Ter­nin­ger­ne er ka­stet…

BT - - SPORTEN -

DAN­MARKS LANDSTRAENERE Det dan­ske her­re­lands­hold i hånd­bold har haft ot­te landstraenere, si­den Mikkel Han­sen og Nik­las Lan­din blev født i 1987 og 1988. An­ders Da­hl-Ni­el­sen Ole An­der­sen Ulf Schef­vert Keld Ni­el­sen Leif Mik­kel­sen Tor­ben Wint­her Ul­rik Wil­bek Gud­mun­dur Gud­munds­son

1987-92: 1992-93: 1993-97: 1997-99: 1999-2000: 2000-05: 2005-14: 2014-:

DANSEN OM GUD­MUN­DUR Gud­mun­dur Gud­munds­son mød­tes med DHF-le­del­sen for før­ste gang. BT har for­ga­e­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra DHF og Gud­munds­son efter mø­de­r­ne, men før han gik ind til for­hand­lings­bor­det, fastslog land­stra­e­ne­ren, at han så frem til en­de­lig at få DHF i ta­le.

»Nu må vi se, hvad der kom­mer ud af det. Det er jo al­tid så­dan, at der skal to par­ter til, hvis man snak­ker frem­tid. Men jeg gla­e­der mig me­get til at snak­ke med dem,« sag­de Gud­munds­son.

Hvor­når vil du ger­ne ha­ve en af­kla­ring?

»Det er ik­ke godt at ud­ta­le sig alt for me­get om det. Men jeg tror, det er me­get vig­tigt for al­le, at vi får holdt det mø­de nu. Jeg kan ik­ke si­ge me­re end det.«

Du har fle­re gan­ge talt om din frem­tid i me­di­er­ne, mens DHF har va­e­ret tavs. Har du for­søgt at la­eg­ge pres på DHF med di­ne ud­ta­lel­ser?

»Nej, nej, nej. Over­ho­ve­det ik­ke. Jeg sy­nes ba­re ik­ke, der er no­gen grund til at gem­me sig om­kring det. Ik­ke at jeg si­ger, det er det, DHF gør. Men folk har jo godt vidst, vi skul­le snak­ke sam­men. Men hvad der så kom­mer ud af det nu, det er umu­ligt at si­ge,« sag­de Gud­munds­son. Spil­ler­trup­pen er tavs Der er sta­dig in­gen fra spil­ler­trup­pen, som vil forta­el­le, om de øn­sker, at Gud­munds­son fort­sa­et­ter, men an­fø­rer Nik­las Lan­din af­slø­rer nu, at trup­pen in­ter­nt er nå­et frem til et fa­el­les stand­punkt.

»Jeg holdt et lil­le mø­de med spil­ler­trup­pen, os som var af sted til OL, hvor vi fik snak­ket ud om­kring, hvad hold­nin­gen var på hol­det. For­di jeg sy­nes, at nu skul­le vi hol­de fo­kus på det, det egent­lig hand­ler om, og ik­ke på om Gud­mun­dur skal for­la­en­ges el­ler ej. Det er ik­ke vo­res op­ga­ve at for­la­en­ge med Gud­mun­dur, så der­for sy­nes jeg ik­ke, vi skal gå ind i den sag.«

Kan du for­stå, hvis det ude­fra set vir­ker un­der­ligt, at I si­ger, der er fuld op­bak­ning til Gud­munds­son, men in­gen af jer vil si­ge, at I ger­ne vil ha­ve, at han bli­ver for­la­en­get?

»Det har jeg ik­ke så man­ge kom­men­ta­rer til. Det er ik­ke vo­res op­ga­ve at si­ge det gen­nem me­di­er­ne. Vi har sagt, hvad vi skal si­ge til Morten Stig og til Carsten Grøn­mann (na­est­for­mand i DHF, red.), og så må de bru­ge det el­ler la­de va­e­re. Det er 100 pro­cent de­res op­ga­ve at fin­de den bedst mu­li­ge løs­ning på det her.«

Og du har in­for­me­ret dem om je­res me­ning?

»Ja. Jeg har snak­ket med Morten Stig. Vi (trup­pen, red.) hav­de talt om det før sam­lin­gen, og så var det som sagt en af de ting, vi dis­ku­te­re­de kort på mø­det tid­li­ge­re på ugen. Men det var egent­lig al­le­re­de klart. Der var in­gen, der hav­de skif­tet me­ning.«

Er det vig­tigt for jer spil­le­re, at der kom­mer en af­kla­ring snart?

»For Gud­mun­dur er det nok mest vig­tigt at vi­de, om han har et job el­ler ej efter som­mer­fe­ri­en. Så kan han og­så ha­ve fuldt fo­kus på vo­res VM-slut­run­de, som er det, der er vig­tigst. Der­for tror jeg, det er vig­tigt, at han ba­re får at vi­de, om han er for­la­en­get el­ler ej.«

Men det er ik­ke vig­tigt for jer spil­le­re?

»Gud­mun­dur er der til ja­nu­ar, når der er VM, uan­set hvad. Så nej,« ly­der det fra Lan­din.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.