Kan vi få Mikkel Han­sen?

BT - - SPORTEN -

EM-FORHÅBNINGER Efter en flot sejr over OL-me­stre­ne fra Rusland, blev det til to sto­re, gru­ful­de ne­der­lag ved op­varm­nings­sta­ev­net, Gol­den Le­ague, for knap en må­ned si­den, da kvin­delands­hol­det blev slå­et om­kuld af hen­holds­vis Nor­ge og Frank­rig. Det får dog ik­ke land­stra­e­ner Klavs Bruun Jør­gen­sen til at ned­ju­ste­re hå­bet til EM-slut­run­den i de­cem­ber, hvor Dan­mark skal mø­de den ab­so­lut­te top i Eu­ro­pa. For­vent­nin­ger el­ler forhåbninger? Det før­ste er Klavs Bruun ik­ke me­get for at ta­le om. Ved hånd­bold­pi­ger­nes EM i Sve­ri­ge i ju­le­må­ne­den er det nem­lig ik­ke for­vent­nin­gen, men der­i­mod hå­bet, at hol­det ram­ler ind i en top ot­te-pla­ce­ring, un­der­stre­ger han. Trup­pen til slut­run­den er end­nu ik­ke ud­ta­get, men land­stra­e­ne­ren ser po­si­tivt på det ma­te­ri­a­le, han har til rå­dig­hed. »Jeg er gan­ske til­freds med min trup. Hvis vi kun­ne få Ni­ko­la Ka­ra­batic el­ler Mikkel Han­sen, var det fint, men man har det hold, man har,« si­ger Klavs Bruun Jør­gen­sen og hen­vi­ser til de to stør­ste nav­ne in­den for her­re­hånd­bold i øje­blik­ket. I dag er der pra­e­cis en må­ned til Dan­marks før­ste EMkamp mod Mon­te­ne­gro i de­cem­ber, og efter et ska­despra­e­get Gol­den Le­ague-sta­ev­ne på hjem­me­ba­ne i sid­ste må­ned hå­ber land­stra­e­ne­ren, at hol­det kan løf­te sit ni­veau. Går Dan­mark vi­de­re fra den ind­le­den­de pul­je, skal hol­det op imod nog­le me­get sta­er­ke hold, der ved de se­ne­ste slut­run­der har op­nå­et flot­te re­sul­ta­ter. Her ven­ter OL-guld­vin­der­ne fra Rusland, VM-guld­vin­der­ne fra Nor­ge og VM-bron­ze­vin­der­ne fra Ru­ma­e­ni­en. Og net­op de tre hold er skra­em­men­de, me­ner Klavs Bruun Jør­gen­sen. »Med hån­den på hjer­tet kan vi sag­tens ta­be al­le tre kam­pe i mel­lem­grup­pe­spil­let, og så kom­mer vi ik­ke i top ot­te. Så vi ved, det bli­ver sva­ert, men vi vil selv­føl­ge­lig gø­re alt, hvad vi over­ho­ve­det kan for at klem­me os ind i top ot­te. Og det er Hvis vi kun­ne få Ni­ko­la Ka­ra­batic el­ler Mikkel Han­sen, var det fint, men man har det hold, man har for mig et rig­tig fint mål at star­te med,« si­ger han. Go­de for­nem­mel­ser Klavs Bruun Jør­gen­sen vil ik­ke kal­de sig selv en over­dre­ven op­ti­mist, der reg­ner med, at Dan­mark først mø­der mod­stand, efter de har dan­set sig gen­nem den ind­le­den­de pul­je. Men hol­dets se­ne­ste sam­ling har dog ind­g­ydt me­re håb, si­ger han.

»Min for­nem­mel­se er umid­del­bart ud­ma­er­ket. Vi skal selv­føl­ge­lig ta­ge i be­tragt­ning, at vi skal mø­de nog­le rig­tig sta­er­ke hold. Først i ind­le­den­de pul­je, hvor­fra jeg hå­ber og tror på, at vi går vi­de­re. Det bli­ver selv­føl­ge­lig end­nu sva­e­re­re i mel­lem­grup­pen, men min for­nem­mel­se er gan­ske fin, i for­hold til hvor­dan den se­ne­ste sam­ling er for­lø­bet og stem­nin­gen på hol­det.«

Der er isa­er be­hov for at frem­ha­e­ve en af de me­re ru­ti­ne­re­de kra­ef­ter på lands­hol­det iføl­ge Bruun Jør­gen­sen. Han me­ner nem­lig, at sa­er­ligt én spil­ler kan ’no­get’:

»Nu er Stine Jør­gen­sen jo ik­ke så gam­mel, men hun har en del ru­ti­ne. Hun spil­ler og­så i Cham­pions Le­ague for sit hold i Midtjyl­land, og det har hun nu gjort i nog­le år. Så hun har god in­ter­na­tio­nal er­fa­ring. Der er selv­føl­ge­lig og­så an­dre spil­le­re med ru­ti­ne på den front, og vi er en god blan­ding. Men jeg har jo ik­ke ud­ta­get hol­det end­nu,« si­ger Klavs Bruun Jør­gen­sen. DAN­MARKS PRO­GRAM

VED EM ER

Dan­mark pla­ce­ret i pul­je C med føl­gen­de kamp­pro­gram:

5. DE­CEM­BER, 20.45:

Mon­te­ne­gro - Dan­mark

7. DE­CEM­BER, 20.45:

Dan­mark - Un­garn

9. DE­CEM­BER, 20.45:

Dan­mark - Tjek­ki­et

hold fra pulj­en går vi­de­re til spil­let i mel­lem­grup­pen. Her par­res Dan­marks pul­je C med pul­je D, der be­står af Ru­ma­e­ni­en, Rusland, Nor­ge og Kro­a­tien

DE TRE BED­STE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.