HOF­FEN­HEIMS HÅB

BT - - SPORTEN -

Hof­fen­heim lig­ger før Bun­des­liga­ens 10. run­de num­mer tre i den bed­ste ra­ek­ke. Ale­ne det er lidt af en pra­e­sta­tion for klub­ben, som slut­te­de sid­ste sa­e­son et po­int over det fryg­te­de nedryk­nings­spil. Hvad der er end­nu me­re im­po­ne­ren­de er, at man­den, der red­de­de Hof­fen­heim fra nedryk­ning sid­ste år, og som nu har bragt dem med i kam­pen om de eu­ro­pa­ei­ske plad­ser, er den blot 29-åri­ge Juli­an Na­gels­mann.

Juli­an Na­gels­mann er af den nye ty­ske fod­boldsko­le. Ka­eft, trit og ret­ning, som el­lers har va­e­ret fast in­ven­tar i den ty­ske tra­e­ner-va­er­k­tøjskas­se er skif­tet ud med me­re ut­ra­di­tio­nel­le mid­ler.

»30 pro­cent af tra­e­ner­ger­nin­gen er tak­tik. 70 pro­cent er so­ci­a­le kom­pe­ten­cer,« sag­de Juli­an Na­gels­mann til Süd­deut­sche Zei­tung i au­gust.

Vin­de­ren har som be­kendt al­tid ret. Med fem sej­re i tra­ek er Juli­an Na­gels­mann og Hof­fen­heim krav­let op på Bun­des­liga­ens tred­je­plads in­den da­gens mø­de med Bay­ern Mün­chen.

Og net­op Bay­ern Mün­chen har fak­tisk haft snoren ude efter Na­gels­mann.

Til­ba­ge i 2013 vil­le stor­klub­ben fra Sä­be­ner Stras­se hi­ve Na­gels­mann ind som U23-tra­e­ner, men Na­gels­mann af­vi­ste på trods af salgsta­ler fra bå­de Karl-He­inz Rum­me­n­ig­ge, JULI­AN NA­GELS­MANN FØDT 23. JULI 1987 2008: As­si­stent i Augs­burg Ju­gend 2008-2010: As­si­stent­tra­e­ner for 1860 Mün­chens U17-hold 2010-2011: As­si­stent­tra­e­ner for Hof­fen­heims U17-hold 2011-2012: Ch­eftra­e­ner for Hof­fen­heims U17-hold 2012-2013: As­si­stent­tra­e­ner for Hof­fen­heims A-hold 2013-2016: Ch­eftra­e­ner for Hof­fen­heims U19-hold 2016-?: Ch­eftra­e­ner for Hof­fen­heims A-hold Mat­hi­as Sam­mer og Na­gels­manns sto­re idol, den da­va­e­ren­de Bay­ern-tra­e­ner, Pep Guardiola. Yng­ste no­gen­sin­de Juli­an Na­gels­mann for­søg­te sig selv som fod­bold­spil­ler, men en slem kna­eska­de sat­te i 2007 en stop­per for den den­gang 20-åri­ge Augs­burg­spil­lers kar­ri­e­re.

»I star­ten vil­le jeg ik­ke ha­ve me­re at gø­re med fod­bold. Det var me­get trist for mig, at min kar­ri­e­re slut­te­de så tid­ligt,« har han sagt til Bun­des­liga.com om kar­ri­e­re­stop­pet.

Han kom dog til for­nuft og be­gynd­te sin tra­e­ner­ger­ning som as­si­stent for Augs­burgs ung­doms­hold. Her­ef­ter er det kun gå­et fremad og efter en smut­tur for­bi 1860 Mün­chens ung­doms­af­de­ling som as­si­stent­tra­e­ner for klub­bens U17-hold, blev han i 2010 an­sat i Hof­fen­heim.

I Hof­fen­heim tra­e­ne­de han klub­bens U17hold, in­den han blev he­vet op som as­si­stent for klub­bens Bun­des­liga­hold i 2012. Po­sten som as­si­stent for ch­eftra­e­ner Mar­kus Gis­dol be­sad han kun i en en­kelt sa­e­son, in­den han be­gav sig til­ba­ge til li­vet som ung­dom­stra­e­ner for Hof­fen­heims U19-hold.

Her før­te han hol­det til det ty­ske ung­doms­mester­skab, sam­ti­dig med at han strøg igen­nem det ty­ske fod­bold­for­bunds tra­e­n­er­kur­ser. Det var der­for na­er­lig­gen­de, at Hof­fen­heim så hans vej, da Gis­dol i ok­to­ber sid­ste år fik spar­ket. Formsta­er­ke Hof­fen­heim end­te dog med at hy­re ru­ti­ne­re­de Huub Ste­vens, men hjer­te­pro­ble­mer fik hol­la­en­de­ren til at tra­e­de til­ba­ge i fe­bru­ar i år. Klub­le­del­sen tø­ve­de ik­ke og an­sat­te Juli­an Na­gels­mann som ny ch­eftra­e­ner.

Den­gang var Na­gels­mann kun 28 år og blev der­med den na­estyng­ste Bun­des­liga­tra­e­ner no­gen­sin­de kun un­der­gå­et af den den­gang 24-åri­ge Bernd Stö­ber, som til­ba­ge i 1976 stod i spid­sen for Sa­ar­brück­en i en en­kelt kamp som mid­ler­ti­dig tra­e­ner. Na­gels­mann er dog den yng­ste fa­stan­sat­te tra­e­ner i Bun­des­liga­ens hi­sto­rie.

Da Na­gels­mann blev an­sat. lå klub­ben til nedryk­ning, men vir­ke­lig­he­den er en an­den ot­te må­ne­der se­ne­re. Hof­fen­heim og Na­gels­mann går ind til da­gens mø­de med Bay­ern Mün­chen som liga­ens mest formsta­er­ke hold. 30 pro­cent af tra­e­ner­ger­nin­gen er tak­tik. 70 pro­cent er so­ci­a­le kom­pe­ten­cer Juli­an Na­gels­mann

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.