Følg krop­pens døgn­ryt­me

– og få me­re ener­gi og en bed­re nat­te­søvn

BT - - KLUMME -

We­e­kend - 05.11.2016

Iå­re­nes løb har jeg få­et ét spørgs­mål – igen og igen. ’Hvor­dan får jeg en bed­re nat­te­søvn?’ Fak­tum er, at rig­tig man­ge men­ne­sker sover elen­digt, våg­ner fle­re gan­ge hver nat og slet ik­ke er ud­hvi­le­de, når de skal op og på ar­bej­de. Det på­vir­ker na­tur­lig­vis de­res ener­gi­ni­veau, når de ka­em­per sig gen­nem den ef­ter­føl­gen­de dag og blot øn­sker at kom­me hjem at sove el­ler hvi­le sig. Et af mi­ne svar er, at vi ved at for­stå krop­pens bi­o­lo­gi og døgn­ryt­me kan hja­el­pe krop­pen. Ska­be bed­re ba­lan­ce, så vi op­når en god nat­te­søvn. En god nat­te­søvn be­gyn­der alt­så med en dag i ba­lan­ce – sa­er­ligt når det kom­mer til di­ne må­l­ti­der. Døg­net har 24 ti­mer, og der er kon­stant pro­ces­ser i gang i din krop. Om du er på ar­bej­de, sid­der i bus­sen, er ude at hand­le el­ler sover, så er din krop i gang med en el­ler an­den op­ga­ve. Krop­pen har en na­tur­lig cy­klus, som bl.a. tar­me­ne ar­bej­der efter. Der­for er der tids­punk­ter, hvor det er bedst for dig at spi­se, og tids­punk­ter, hvor det er bedst for dig ik­ke at spi­se. Spi­ste vi døg­net rundt, vil­le vi bli­ve ud­mat­te­de og sy­ge, for for­dø­jel­ses­ka­na­len skal ha­ve pau­se og ro in­di­mel­lem.

Bryd fa­sten

Man­ge der spi­ser sent på af­te­nen, kan maerke det på nat­te­søv­nen. Og na­e­ste dags ener­gi bli­ver ty­de­ligt ma­er­ket af det ‘na­t­a­r­bej­de’, krop­pen har haft med at for­dø­je i ste­det for at hvi­le.

På en­gelsk hed­der mor­gen­mad ‘bre­ak­fast’, hvil­ket be­ty­der, at man ‘bry­der fa­sten’. Om nat­ten har krop­pen fak­tisk fa­stet, og den fa­ste skal bry­des, når vi våg­ner. Men for­sig­tigt.

At ha­el­de et bjerg af mad ned, når for­dø­jel­sen skal til at vaen­ne sig til at spi­se efter man­ge ti­mer uden mad, er en dår­lig idé.

Det bed­ste, du kan gø­re de før­ste fi­re ti­mer af dagen, er at spi­se let mad. Det vil si­ge frugt, ju­i­ce, smoo­t­hies og grønt­sa­ger. Dis­se fø­de­va­rer er ba­se­dan­nen­de, in­de­hol­der me­get va­e­ske og er nem­me at ned­bry­de. Skrø­nen om at frugt ha­e­ver dit blod­suk­ker, og at der ‘er for me­get suk­ker i frugt’, skal du be­gra­ve i din bag­ha­ve. Det me­ste frugt går fak­tisk lang­som­me­re i blo­det end f.eks. en ski­ve brød – det ga­el­der isa­er for baer. Frugt in­de­hol­der ik­ke kun frugtsuk­ker, men fle­re for­skel­li­ge suk­ke­rar­ter, der bl.a. ned­bry­des i tar­men i for­skel­lig ha­stig­hed. Må­ske ta­en­ker du, at du ik­ke kan bli­ve ma­et af frugt, men tilsa­et lidt hør­frøo­lie og raw-blend pul­ve­re til din smoo­t­hie, så bli­ver du ma­et. Spis og­så ger­ne en la­ek­ker frugtsa­lat. Li­der du af di­a­be­tes, kan du spi­se en ski­ve glu­ten­fri brød el­ler pa­la­eo­brød til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.