Er du nat­te­spi­ser?

BT - - KLUMME - TIP

Ar­bej­der du i skif­ten­de vag­ter, er der ri­si­ko for, at der går klud­der i din for­dø­jel­se. For­di du plud­se­lig er op­pe om nat­ten, hvor din krop, for­dø­jel­se og cel­ler skal hvi­le og sove. Li­ge­som ved jet­lag er krop­pens in­dre ur ik­ke li­ge­til at aen­dre. Man si­ger, at man kan flyt­te en ti­me i sit in­dre ur pr. døgn. Det ta­ger alt­så over en uge at flyt­te sin søvn fra nat til dag.

Di­ne for­dø­jel­ses­or­ga­ner sover, når du plud­se­lig får lyst til at spi­se kl. 23 el­ler kl. 2 om nat­ten. Der­for kan det ‘en­de’ med for­stop­pel­se el­ler di­ar­ré, hvis du er nødt til at spi­se om nat­ten.

I fag­bla­det Sy­geple­jer­sken kun­ne man helt til­ba­ge i 1997 la­e­se, at sy­geple­jer­sker og an­dre fag­grup­per med af­ten- og na­t­a­r­bej­de op­le­ver fle­re pro­ble­mer, for­di pe­ri­o­der­ne mel­lem søvn og vå­gen til­stand ik­ke ha­en­ger sam­men med den op- og ned­gå­en­de sol. Af­ten- og na­t­a­r­bej­de kan gi­ve al­vor­li­ge bi­virk­nin­ger som so­ci­a­le af­savn, stress, søvn­for­styr­rel­ser, ma­ve­pro­ble­mer og øget ri­si­ko for hjer­te-kar-syg­dom. De hel­breds­ma­es­si­ge føl­ger bli­ver va­er­re med al­de­ren. Er du nødt til at spi­se om nat­ten, så ta­enk på, at du: • Ik­ke spi­ser tung mad se­ne­re end kl. 23.00. • Kun spi­ser frugt, evt. smoo­t­hies, grønt­sa­ger, sup­pe og grønt­sags­drik­ke i lø­bet af nat­ten. • Drik­ker vand når du er sul­ten. Må­ske har der al­le­re­de spist ri­ge­ligt om dagen og tra­en­ger ik­ke egent­lig til mad, hver gang sul­ten ’mel­der sig’ i nat­te­ti­mer­ne. • Ik­ke spi­ser tung mor­gen­mad, når du kom­mer hjem fra ar­bej­de. Du har brug for en god søvn, så spis i ste­det en ba­nan og nog­le mand­ler. • Spi­ser mor­gen­mad som brunch, når du våg­ner, f.eks. kl 14.00. • Spi­ser af­tens­mad kl. 17.00 – 18.00 (Sis ger­ne pro­te­in­hol­dig mad). • La­der da­gens sid­ste må­l­tid be­stå af f.eks. brød, kar­to­f­ler, ris, pas­ta samt grønsa­ger, der vil gi­ve dig god ener­gi til nat­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.