Den hem­me­li­ge

Ka­em­per du med kraf­ti­ge, smer­te­ful­de blød­nin­ger, el­ler op­le­ver du smer­ter ved sex? Må­ske li­der du af den ud­bred­te, men for man­ge ukend­te kvin­de­li­del­se – fi­bro­mer

BT - - TEMA -

In­den over­gangs­al­de­ren har én ud af to kvin­der haft mu­skelknu­der i liv­mo­de­ren, ly­der vur­de­rin­gen fra la­e­ger­ne på Net­dok­tor.dk. Al­li­ge­vel ken­der kun de fa­er­re­ste kvin­der til mu­skelknu­der – el­ler fi­bro­mer, som de hed­der i la­e­ge­sprog.

Det vi­ser en ny undersøgelse fra me­di­ci­nal­virk­som­he­den Ge­deon Ri­ch­ter. Li­ge knap halv­de­len af de 505 in­ter­viewe­de kvin­der har al­drig hørt om li­del­sen.

Pro­fes­sor Sven O. Skou­by fra gy­nae­ko­lo­gisk-ob­ste­trisk kli­nik på Her­lev Ho­spi­tal nik­ker gen­ken­den­de til, at kvin­der ge­ne­relt mang­ler vi­den om fi­bro­mer. We­e­kend - 05.11.2016

»De fle­ste har in­gen klar fo­re­stil­ling om, hvad det egent­lig vil si­ge at ha­ve mu­skelknu­der. Knu­der­ne kan gi­ve blan­de­de symp­to­mer, som f.eks. kraf­ti­ge blød­nin­ger og ma­ve-smer­ter, der­for kan man selv og ik­ke mindst be­hand­le­ren bli­ve i tvivl om, hvor­vidt det kan knyt­tes til fi­brom­for­an­drin­ger, el­ler om der kan va­e­re en an­den år­sag,« si­ger han.

Sva­ert at bli­ve gravid

Jo ae­l­dre kvin­der­ne er, des me­re ud­bredt er li­del­sen. Det skyl­des ty­pisk, at kvin­der med størst pro­duk­tion af hor­moner vil ud­vik­le knu­der­ne. Så snart over­gangs­al­de­ren ram­mer, er ri­si­ko­en for­mind­sket.

Knu­der­ne kan bli­ve op til 10 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter og ve­je op til fle­re ki­lo. For nog­le kvin­der fø­rer fi­bro­mer­ne til kraf­ti­ge blød­nin­ger, når de har men­stru­a­tion, hos an­dre kan de gi­ve pro­ble­mer i form af for­stop­pel­se el­ler smer­ter ved sex.

»Det går i den grad ud over livskva­li­te­ten,« si­ger Sven O. Skou­by.

Men symp­to­mer­ne kan og­så va­e­re af me­re al­vor­lig ka­rak­ter.

»Knu­der­ne kan fø­re til, at man kan ha­ve van­ske­lig­he­der ved at bli­ve gravid, for­di fi­bro­mer­ne tryk­ker på slim­hin­den, hvor det be­frug­te­de aeg skal sa­et­te sig fast,« si­ger pro­fes­soren.

Man ved ik­ke pra­e­cis, hvor­for knu­der­ne op­står. Der­for er der hel­ler ik­ke me­get, man selv kan gø­re for at und­gå, at de op­står.

Men på po­si­tivsi­den ta­el­ler, at be­hand­lin­gen af fi­bro­mer si­den 2012 er ble­vet va­e­sent­lig for­bed­ret.

»Tid­li­ge­re var fi­bro­mer den hyp­pig­ste år­sag til, at man fik fjer­net sin liv­mo­der. I dag har ny me­di­cinsk be­hand­ling gjort, at vi uden ope­ra­tion kan fjer­ne de kraf­ti­ge blød­nin­ger. Det er ret re­vo­lu­tio­ne­ren­de. Selv­om man som kvin­de må­ske ik­ke øn­sker at fø­de fle­re børn, kan det va­e­re et brud på den per­son­li­ge in­te­gri­tet, hvis man ik­ke la­en­ge­re har sin liv­mo­der. Der­for er det en rig­tig god må­de at be­hand­le til­stan­den på,« si­ger Sven O. Skou­by.

Han un­der­s­te­ger dog, at me­di­ci­nen ik­ke i al­le til­fa­el­de helt kan er­stat­te ope­ra­tion, for ik­ke al­le re­a­ge­rer li­ge po­si­tivt på be­hand­lin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.